ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และรู้จักในชื่อของ
- อัมรำวรรณ ทิพยวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิลุบล ทวีกุล 5
2 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
3 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
4 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
5 วัลลีย์ อมรพล 3
6 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
8 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
9 สมฤทัย ตันเจริญ 3
10 อนันต์ ทองภู 3
11 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
12 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
13 วุฒิพล จันสระคู 3
14 วสันต์ วรรณจักร์ 3
15 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
16 วิทูร อมรพล 3
17 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
18 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
19 นฤทัย วรสถิตย์ 2
20 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
21 อัมพร ทองปลิว 2
22 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
23 รัชนี โสภา 2
24 ปรีชา กาเพ็ชร 2
25 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
26 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
27 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
28 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
29 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
30 บุญญภา ศรีหาตา 2
31 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
32 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
33 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
34 มัทนา วานิชย์ 2
35 วีระพล พลรักดี 2
36 เสำวรี บำรุง 2
37 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
38 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
39 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
40 วนิดำ โนบรรเทำ 2
41 สุพัตรา ดลโสภณ 2
42 สมชำย บุญประดับ 2
43 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
44 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
45 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
46 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
47 เมธำพร พุฒขำว 2
48 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
49 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
50 อภิชำต เมืองซอง 2
51 มำลัย กล่อมแก้ว 2
52 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
53 สุภำพร สุขโต 2
54 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
55 สมควร คล้องช้าง 1
56 เมธาพร พุฒขาว 1
57 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
58 วารีย์ ทองมี 1
59 วนิดา โนบรรเทา 1
60 สุภาพร สุขโต 1
61 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
62 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
63 มาลัย กล่อมแก้ว 1
64 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
65 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
66 พัชรินทร์ นามวง์ 1
67 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
68 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
69 สมชาย บุญประดับ 1
70 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
71 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
72 เสาวรี บำรุง 1
73 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
74 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
75 จงรักษ์ จารุเนตร 1
76 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
77 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
78 เหรียญทอง พานสายตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2551 1
3 1086 2
4 543 4