ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร วิโนทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพรรณ สมมาตย์ 10
2 บรรพต ณ ป้อมเพชร 8
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
4 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
5 ศศิธร ประพรม 3
6 วลัยพร ศะศิประภา 3
7 ปิยะรัตน์ จังพล 3
8 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
9 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
10 ปรีชา แสงโสดา 3
11 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
12 อนุชา เหลาเคน 3
13 มัตติกา ทองรส 3
14 ปรัชญา เอกฐิน 3
15 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
16 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
17 รัศมี สิมมา 3
18 เมธาพร พุฒขาว 3
19 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
20 เบญจมาศ คำสืบ 3
21 ชมัยพร บัวมาศ 3
22 อิทธิพล บรรณาการ 3
23 สุนัดดา เชาวลิต 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 เสาวรี บำรุง 3
26 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
27 ณิชา โป้ทอง 3
28 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
29 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
30 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
31 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
32 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
33 รจนา ไวยเจริญ 3
34 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
35 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
36 สายชล แสงแก้ว 3
37 มานิตา คงชื่นสิน 3
38 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
39 สุเทพ สหายา 3
40 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
41 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
42 ลักขณา บำรุงศรี 3
43 พวงผกา อ่างมณี 3
44 จรรยา มณีโชติ 3
45 อุษณีย์ ฉัตรตระกูล 3
46 กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร 3
47 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 2
48 ทศพร มณีรัตน์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2549 1
3 543 15