ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร วิโนทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพรรณ สมมาตย์ 10
2 บรรพต ณ ป้อมเพชร 8
3 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
4 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
5 ณิชา โป้ทอง 3
6 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
7 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
8 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
9 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
10 รัศมี สิมมา 3
11 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
12 รจนา ไวยเจริญ 3
13 สายชล แสงแก้ว 3
14 ลักขณา บำรุงศรี 3
15 มานิตา คงชื่นสิน 3
16 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
17 สุเทพ สหายา 3
18 จรรยา มณีโชติ 3
19 กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร 3
20 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
21 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
22 พวงผกา อ่างมณี 3
23 อุษณีย์ ฉัตรตระกูล 3
24 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
25 ปรัชญา เอกฐิน 3
26 ปรีชา แสงโสดา 3
27 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
28 อนุชา เหลาเคน 3
29 วลัยพร ศะศิประภา 3
30 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
31 เบญจมาศ คำสืบ 3
32 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
33 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
34 เสาวรี บำรุง 3
35 เมธาพร พุฒขาว 3
36 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
37 ชมัยพร บัวมาศ 3
38 อิทธิพล บรรณาการ 3
39 สุนัดดา เชาวลิต 3
40 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
41 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
42 มัตติกา ทองรส 3
43 ปิยะรัตน์ จังพล 3
44 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
45 ศศิธร ประพรม 3
46 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
47 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 2
48 ทศพร มณีรัตน์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2549 1
3 543 15