ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร ยานะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2557
4 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of Teaching
6 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบรมราชชนนีพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
8 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
10 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao Provin
11 ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
12 ศึกษาพฤติกรรมการกินในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าวังทอง
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพ
14 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพ ตามการรับรู้ของ นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา