ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพน ห่อนาค
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัมพน ห่อนนาค
- อัมพน ห่อนาค,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการมาตรฐานธุรกิจเดย์สปาของสถานประกอบการเดย์สปาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ขนาดกลาง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
3 การวางแผนเชิงกลยุทธ์รูปแบบธุรกิจการเกษตรของหมู่บ้านในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
4 กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
5 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลสินค้ามันสำปะหลัง สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาความรู้ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาการจัดการและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ของการปลูกไม้ยมหอม ในจังหวัดขอนแก่น
8 การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
9 การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มเสริมไอโอดีนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10 การศึกษาการจัดการธุรกิจสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขอนแก่น จำกัด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2546