ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี โสมดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 น้ำต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง
2 น้ำต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2557
3 น้ำต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2552
4 วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
5 วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชนตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6 วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชนตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจชุมชน ตำบลแม่โป่ง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่