ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี ทัศนาขจร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchalee Tassanakajon 28
2 ปิติ อ่ำพายัพ 12
3 Piti Amparyup 12
4 Premruethai Supungul 11
5 เปรมฤทัย สุพรรณกูล 10
6 Vichien Rimphanitchayakit 7
7 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 7
8 Ikuo Hirono 6
9 Takashi Aoki 6
10 Siriporn Pongsomboon 6
11 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 6
12 Sureerat Tang 6
13 สิริพร พงษ์สมบูรณ์ 5
14 สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง 5
15 สกล พันธุ์ยิ้ม 4
16 Chanprapa Imjongjirak 3
17 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 3
18 Kunlaya Somboonwiwat 3
19 กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ 3
20 วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี 3
21 วิชัย บุญแสง 3
22 Walaiporn Charoensapsri 3
23 Naritsara Pulsook 2
24 Sirawut Klinbunga 2
25 Suchao Donpudsa 2
26 ศิริพร สิทธิประณีต 2
27 นริศรา พูลสุข 2
28 Sakol Panyim 2
29 ศุลีพร บุญดา 2
30 ธิปชัย วัฒนวิจารณ 2
31 Tipachai Vatanavicharn 2
32 Suleeporn Boonda 2
33 Suwattana Visetnan 1
34 สุวัฒนา วิเศษนันท์ 1
35 Pranisa Suthianthong 1
36 นพวรรณ วรมงคลชัย 1
37 ปราณิศา สุเทียนทอง 1
38 Haruhiko Toyohara 1
39 Jantiwan Sutthangkul 1
40 Anchalee Tassankjon 1
41 Sirinit Tharntada 1
42 Jun Takahashi 1
43 ศิรินิตย์ ธารธาดา 1
44 Rath Pichyangkura 1
45 Noppawan Woramongkolchai 1
46 Amornrat Phongdara 1
47 ราตรี วงศ์ปัญญา 1
48 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์. 1
49 Ratree Wongpanya 1
50 Arthit Chalorsrikul 1
51 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
52 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
53 Motoshige Yasuike 1
54 Sarawut Jitrapakdee 1
55 Chidchanok Lursinsap 1
56 Kallaya Sritunyalucksana 1
57 Apinun Udomkit 1
58 Kasemsant Kuphanumart 1
59 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 1
60 Hidehiro Kondo 1
61 บุญญรินทร์ จรัสรัศมี 1
62 Boonyarin Jarasrassamee 1
63 Rungrat Jitvaropas 1
64 รุงรัตน จิตวโรภาส 1
65 Kriangpol Wiriyaukaradecha 1
66 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
67 Narongsak Puanglarp 1
68 Suwit Wuthisuthimethavee 1
69 อาทิตย์ ชลอศรีกุล 1
70 Suchonma Udomlertpreecha 1
71 สุชนมา อุดมเลิศปรีชา 1
72 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
73 Montira Kaeodee 1
74 มณฑิรา แก้วดี 1
75 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
76 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
77 พิชิต ศรีมุกดา 1
78 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 1
79 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ 1
80 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
81 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
82 บุญเสริม วิทยชำนาญกุล 1
83 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 1
84 Boonsirm Withyachumnarnkul 1
85 Vichai Boonsaeng 1
86 Chainarong Wongteerasupaya 1
87 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 7
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 3
11 2543 3
12 2542 1
13 2541 1
14 2540 2
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Pattern Recognition Protein Binds to Lipopolysaccharide and β-1,3-Glucan and Activates Shrimp Prophenoloxidase System
ปี พ.ศ. 2554
2 A cDNA microarray approach for analyzing transcriptional changes in Penaeus monodon after infection by pathogens
3 The possible role of penaeidin5 from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection against viral infection
4 A double WAP domain-containing protein PmDWD from the black tiger shrimp Penaeus monodon is involved in the controlling of proteinase activities in lymphoid organ. Fish Shellfish Immunol
5 Expression analysis and response of Penaeus monodon 14-3-3 genes to salinity stress
6 Two novel antimicrobial peptides, arasin-likeSp and GRPSp, from the mud crab Scylla paramamosain, exhibit the activity against some crustacean pathogenic bacteria
ปี พ.ศ. 2553
7 Molecular characterization and expression analysis of a c-type and two novel muramidase-deficient i-type lysozymes from Penaeus monodon
8 Cationic antimicrobial peptides in penaeid shrimp
9 A clip domain serine proteinase plays a role in antibacterial defense but is not required for prophenoloxidase activation in shrimp
ปี พ.ศ. 2552
10 Kazal-type serine proteinase inhibitors from the black tiger shrimp Penaeus monodon and inhibitory activities of SPIPm4 and 5
11 Two prophenoloxidases are important for the survival of Vibrio harveyi challenged shrimp Penaeus monodon
12 Gene expression and activity of carbonic anhydrase in salinity stressed Penaeus monodon
13 Genomic structure, expression pattern and functional characterization of crustinPm5, a unique isoform of crustin from Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2551
14 Biotechnology of Marine Invertebrates — Recent Advances in Shrimp and Shellfish
15 Differentially expressed genes in Penaeus monodon hemocytes following infection with yellow head virus
16 Cloning, expression and antimicrobial activity of crustinPm1, a major isoform of crustin, from the black tiger shrimp Penaeus monodon
17 Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune function
18 Shrimp single WAP domain (SWD)-containing protein exhibits proteinase inhibitory and antimicrobial activities
19 Molecular cloning and characterization of crustin from mud crab Scylla paramamosain
20 Molecular cloning, genomic organization and recombinant expression of a crustin-like antimicrobial peptide from black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2550
21 Genomic Researches for Increasing Culture Efficiency of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Phase II: Large-scale cDNA sequencing, database analysis and cDNA microarray fabrication
22 Antilipopolysaccharide factor (ALF) of mud crab Scylla paramamosain: Molecular cloning, genomic organization and the antimicrobial activity of its synthetic LPS binding domain
23 Molecular cloning, characterization and expression of a masquerade-like serine proteinase homologue from black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2549
24 Penaeus monodon gene discovery project: The generation of an EST collection and establishment of a database
25 Differentially Expressed Genes in Hemocytes of Vibrio harveyi-challenged Shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2548
26 การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม
27 Recombinant Expression and Characterization of Five-Domain Kazal-Type Serine Proteinase Inhibitor of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2547
28 งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
29 การค้นหาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ : การโคลนและแสดงออกของยีนจากห้องสมุด cDNA ที่เตรียมจากเม็ดเลือด
30 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซเทลไลต์
31 การสืบค้นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในส่วนไมโครแซทเทลไลต์ และเครื่องหมายที่จำเพาะต่อชนิดของหอยเป๋าฮื้อ : พันธุศาสตร์เชิงประชากร สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2543
32 การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของไมโครแซเทลไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
33 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
34 การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของไมโครแซทเทลไลต์ ในจีโนมของกุ้งกุลาดำ และความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
35 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2541
36 การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำโดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย
ปี พ.ศ. 2540
37 การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำ โดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
38 การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำ โดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย