ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา จอมสง่าวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อารีรัตน์ พระเพชร 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
4 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
5 ละเอียด ปั้นสุข 3
6 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
7 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
8 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
9 สุภชัย วรรณมณี 3
10 อรนุช เกษประเสริฐ 3
11 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
12 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
13 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
14 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
15 สุมนา จำปา 3
16 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
17 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
18 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
19 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
20 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
21 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
22 สันติ พรหมคำ 3
23 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
24 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
25 สมชาย บุญประดับ 3
26 วินัย ศรวัต 3
27 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
28 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
29 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
30 สุดารัตน์ โชคแสน 3
31 กาญจนา วาระวิชนี 3
32 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
33 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
34 นพดล แดงพวง 3
35 พิชิต สพโชค 3
36 สุจิตร ใจจิตร 3
37 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
38 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
39 จันทนา ใจจิตร 3
40 อานนท์ มลิพันธ์ 3
41 จิตอาภา ชมเชย 3
42 ปรีชา แสงโสดา 3
43 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
44 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 4