ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา จอมสง่าวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 อารีรัตน์ พระเพชร 6
3 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
4 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
5 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
6 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
7 พิชิต สพโชค 3
8 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
9 นพดล แดงพวง 3
10 สุภชัย วรรณมณี 3
11 สุจิตร ใจจิตร 3
12 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
13 อรนุช เกษประเสริฐ 3
14 สันติ พรหมคำ 3
15 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
16 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
17 ละเอียด ปั้นสุข 3
18 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
19 อานนท์ มลิพันธ์ 3
20 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
21 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
22 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 สุมนา จำปา 3
25 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
26 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
27 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
28 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
29 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
30 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
31 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
32 จิตอาภา ชมเชย 3
33 สุดารัตน์ โชคแสน 3
34 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
35 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
36 จันทนา ใจจิตร 3
37 กาญจนา วาระวิชนี 3
38 วินัย ศรวัต 3
39 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
40 สมชาย บุญประดับ 3
41 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
42 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
43 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
44 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 4