ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรัชญา เอกฐิน 3
2 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
3 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
4 รัศมี สิมมา 3
5 เมธาพร พุฒขาว 3
6 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
7 ชมัยพร บัวมาศ 3
8 อิทธิพล บรรณาการ 3
9 สุนัดดา เชาวลิต 3
10 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
11 รจนา ไวยเจริญ 3
12 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
13 สายชล แสงแก้ว 3
14 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
15 พวงผกา อ่างมณี 3
16 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
17 ณิชา โป้ทอง 3
18 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
19 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
20 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
21 มัตติกา ทองรส 3
22 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
23 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
24 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
25 เสาวรี บำรุง 3
26 เบญจมาศ คำสืบ 3
27 สุเทพ สหายา 3
28 อัมพร วิโนทัย 3
29 ลักขณา บำรุงศรี 3
30 มานิตา คงชื่นสิน 3
31 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
32 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
33 ปรีชา แสงโสดา 3
34 ปิยะรัตน์ จังพล 3
35 ศศิธร ประพรม 3
36 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
37 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
38 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
39 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
40 อนุชา เหลาเคน 3
41 วลัยพร ศะศิประภา 3
42 จรรยา มณีโชติ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย