ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสุมาลี ผลภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
2 อาณัติ วรรณศรี 3
3 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 3
4 รัชนี สรรเสริญ 3
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
6 พัฒนาวิไล อินใหม 2
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
8 ทัศนีย์ ญาณะ 2
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
13 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
14 สงครามชัย ลีทองดี 2
15 มุกดา สำนวนกลาง 2
16 Wannapha Bamrungkhet 1
17 วรรณภา บำรุงเขต 1
18 Aungsumalee Pholpark 1
19 Paibul Suriyawongpaisal 1
20 Boonyawee Aueasiriwon 1
21 Pintusorn Hempisut 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
23 วิชัย เอกพลากร 1
24 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
25 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
26 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
27 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 543 3