ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาลุลี โรจนวงศ์ 4
2 ขวัญชัย สมบัติศิริ 4
3 จตุพร บานชื่น 2
4 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 2
5 ประเทือง ทินรัตน์ 2
6 นภาลัย ทองปัน 2
7 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
8 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 2
9 เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ 2
10 พัชนี วิชิตพันธุ์ 2
11 ธีระ สูตะบุตร 2
12 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
13 ดวงภัทร เจริญทรัพย์ 2
14 อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
15 น.ส.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
16 จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ 1
17 น.ส.ภัทรา อุปดิษฐ์ 1
18 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 1
19 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
20 อธิราช หนูสีดำ 1
21 สุรพล จันทราปัตย์ 1
22 ดร.ประภัสสร บุษหมั่น 1
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
24 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 1
25 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
26 น.ส.สารภี สีสุข 1
27 ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ 1
28 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
29 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
30 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
31 จริยา จันทร์ไพแสง 1
32 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
33 Angsumarn Chandrapatya 1
34 Htar Htar Naimg 1
35 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
36 วารุณี ธนะแพสย์ 1
37 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
38 ดร.วริภัส อารีกุล 1
39 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
40 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
41 ฤดี ธีระวนิช 1
42 ดร.นุชรีย์ สิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 4
4 2550 2
5 2548 1
6 2547 2
7 2545 2
8 2541 1
9 2540 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Phylogenetic Study of Tetranychus Species (Acari:Tetranychidae) in Thailand
2 ประสิทธิภาพของเชื้อ Paenibacillus sp. (Paenibacillaceae) ในการควบคุมหนอนกระทู้
3 อนุกรมวิธนาของไรสี่ขาในประเทศไทย
4 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช
7 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย :
ปี พ.ศ. 2553
8 Effect of Entomopathogenic nematodes combinig with other microbials and plant extracts in controlling diamond back moth larva
9 Protein-rich pea flour and its combination in controlling stored product insects, Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการพัฒนาแบคทีเรียในไส้เดือนฝอยเพื่อกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2550
12 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
13 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบส้มจี้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักSpodoptera litura (Fabricius)(Lepidoptera:Noctuidae)
ปี พ.ศ. 2548
14 โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชที่มีต่อไร Tetranychus truncatus Ehara และการวิเคราะห์ปฏิกิริยาของเอนไซม์ทำลายพิษ
16 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารพิษทีได้จากการเลี้ยงเชื้อรา Hirsutella thompsonii
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
18 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2541
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและรูปแบบของเชื้อรา Hirsutella thompsonii var. synnematosa เพื่อใช้ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและรูปแบบของเชื้อรา Hirsutella thompsonii var. synnematosa เพื่อใช้ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย