ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังคณา เชื้อเจ็ดตน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2549 2
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการติดตามผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบและการวิจัยอย่างมีศักยภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชนบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของสารสกัดจากดีปลีต่อเชื้อรา Penicilium digitatum สาเหตุโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึง
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มชุมชนทางจุลชีววิทยา เขตอำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
5 ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิดต่ออายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดพันธุ์ดอ = Effect of ozone and some organic acids on storage life of fresh longan fruit cv. Daw / อังคณา เชื้อเจ็ดตน
7 ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ