ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัครพงศ์ อั้นทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 18
2 นุกูล เครือฟู 9
3 กรวรรณ สังขกร 6
4 อร จุนถิระพงศ์ 6
5 จักรี เตจ๊ะวารี 4
6 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 4
7 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 4
8 นรินทร์ พันธ์เขียว 3
9 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
10 สมนึก ศิริสุนทร 2
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
12 อนุชา วรรณก้อน 2
13 คมสัน สุริยะ 2
14 ปรัชญา วงศ์ธนบัตร 2
15 ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ 2
16 วรินธร ชัยวิวัธน์ 2
17 อริยา เผ่าเครื่อง 2
18 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
19 พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี 2
20 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
21 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
22 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
23 นิมิต นิมิตรเกียรติไกล 2
24 กาญจนา จี้รัตน์ 2
25 สมบัติ เหสกุล(แซ่แฮ่) 2
26 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 2
27 พัฒนา ราชวงศ์ 2
28 ขนิษฐา มาน้อย 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2548 1
5 2546 1
6 2542 1
7 543 23