ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ออมทอง พัฒนพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ไส้เดือน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ด้วยวิธีเชิงฮิวริสติกส์ กรณีศึกษาอาหารสุกร
6 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
7 การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ-ส่งพร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัท แก๊ส จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
8 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
9 การแก้ปัญหาการกำหนดส่วนผสมของอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมเชิงเส้น ร่วมกับการค้นหาการประสานเสียง
10 การแก้ปัญหาการกำหนดส่วนผสมของอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นร่วมกับการค้นหาการประสานเสียง
11 การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ - ส่ง พร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัทแก๊ส จังหวัดลำปาง