ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อวย เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อวย เกตุสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 บรรจง คณะวรรณ 2
3 มนทกานติ วัชราภัย 2
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 ประคอง ชอบเสียง 1
8 ชอุ่ม มลิลา 1
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 พรรณี กาญจนพลู 1
11 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 วินัย งามแสง 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 Yeshey Penjor 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
33 Garnpimol C. Ritthidej 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 Sompol Sanguanrungsirikul 1
37 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 ละอองทิพย์ เหมะ 1
45 สุมา เมืองใย 1
46 Jittima Chatchawansaisin 1
47 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
51 สุวดี ยาป่าคาย 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 1
62 พริ้มเพรา ผลเจริญสุข 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 เต็มเดือน หล้าวงษา 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 สิทธิพร แอกทอง 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 Kasidit Nootong 1
72 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 Acom Sornsute 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
88 Chariya Uiyyasathian 1
89 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
90 Kittisak Likhitwitayawuid 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 สมพร พรมดี 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สมศรี ลิ้มโสภาส 1
100 กำโชค เผือกสุวรรณ 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 ปรีชา กลิ่นรัตน์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 พูนศักดิ์ ประถมบุตร 1
106 แน่งน้อย สงวนวิทย์ 1
107 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
108 ณัฐยา วิสุทธิสิน 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 เทพวาณี สมะพันธุ 1
111 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
112 สุรีย์ลักษณ์ สวามิภักดิ์ 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 Pornpimol Muanjai 1
115 บุญมา ไทยก้าว 1
116 ขวัญฤดี เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 Thada Jirajaras 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สุณัฏฐา แท่งทอง 1
124 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
125 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
126 วาสนา เสียงดัง 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 ชนินทร์ ยุกตะนันท์ 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 เฉลี่ย พิมพันธุ์ 1
131 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
133 วิริยา บุญชัย 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 Panee Boonthavi 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 คัคนางค์ มณีศรี 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
158 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 เสาวนีย์ หอวิวัฒนกุล 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
163 สุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์ 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
165 วิไล ชินธเนศ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
170 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
172 อุทัย บุญประเสริฐ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
174 Somying Tumwasorn 1
175 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2525 1
3 2524 1
4 2520 1
5 2519 4
6 2518 3
7 2517 6
8 2516 5
9 2514 4
10 2512 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2525
2 การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
3 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2520
4 ผลการฝึกร่างกายด้วย "ไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ป" ต่อสมรรถวิสัยทางกาย
ปี พ.ศ. 2519
5 การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัย
6 มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทย
7 อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ปี พ.ศ. 2518
9 อิทธิพลของอากาศร้อนและเย็นต่อสมรรถภาพทางการงานของผู้หญิง ที่ศึกษาโดยวิธี เออร์โกรมิตรีย์
10 ผลของการฝึกความอดทนและฝึกกล้ามเนื้อที่มีต่อการเสิรพลูกวอลเลย์บอล
11 การเปรียบเทียบการฝึกกำลังขาห้าวิธี
ปี พ.ศ. 2517
12 ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่ง
13 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
14 ผลของการเสียเหงื่อกับการชดเชยด้วยน้ำและเกลือต่อความอดทนทางกาย
15 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว
16 การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอน
17 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไนน์สแกวเทสต์ และ แบบไทรแองเกิลฮ็อปสเต็ปเทสต์ ต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2516
18 กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
19 อิทธิพลของอากาศและเครื่องแต่งกายที่มีต่อสมรรถภาพอ๊อกซิย์เจ็น ระหว่างออกกำลังกาย
20 ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกล
21 แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทน
22 การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่าย
ปี พ.ศ. 2514
23 การประเมินวิธีทดสอบแบบวินดัมสเตปเทสท์
24 การศึกษาหาส่วนเทียบของอ๊อกซิย์เจนที่ถูกใช้หมดไปกับบริมาตรอากาศ ที่หายใจเข้าในระหว่างการทำงานระดับต่างๆ ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
25 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
26 การเปรียบเทียบผลการวัดการจับอ๊อกซิย์เจ็น ขณะออกกำลังกายตามวิธีของออสตรานด์ กับวิธีวิเคราะห์อากาศหายใจ
ปี พ.ศ. 2512
27 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
28 ผลของยาระงับเชื้อและยาฆ่าเชื้อที่มีต่อการเติบโตของไข่น้ำ (วอลเฟีย อาริห์ซา)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเภสัชวิทยาของหัวกลอย