ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลิสา คงทน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Alisa Kongthon 13
2 Kalaya Udomvitid 5
3 กัลยา อุดมวิทิต 5
4 ชัชวาล สังคีตตระการ 3
5 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 3
6 Chatchawal Sangkeettrakarn 3
7 Choochart Haruechaiyasak 3
8 พรรณี พนิตประชา 2
9 Pannee Panitpracha 2
10 พรพิมล ผลินกูล 2
11 ศราวุธ คงยัง 2
12 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 2
13 Pornpimon Palingoon 2
14 Nathasit Gerdsri 2
15 Sarawoot Kongyoung 2
16 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 1
17 Chadamas Thuvasethakul 1
18 Jintana Pattanatornchai 1
19 ปณิตา ล่ำซำ 1
20 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
21 Nils C. Newman 1
22 Panita Lamsam 1
23 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
24 Marut Buranarach 1
25 วรัญญา วรรณศรี 1
26 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
27 มารุต บูรณรัช 1
28 Warunya Wunnasri 1
29 Dinah Payne 1
30 J. David Roessner 1
31 Xiao-Yin Jin 1
32 Cherie Courseault Trumbach 1
33 Alan L. Porter 1
34 Sumate Lertamonsin 1
35 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
36 สันติพงษ์ ไทยประยูร 1
37 Santipong Thaiprayoon 1
38 Nares Damrongchai 1
39 นเรศ ดำรงชัย 1
40 Suthee Phoojaruenchanachai 1
41 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
42 วันทนีย์ พันธชาติ 1
43 Wantanee Phantachat 1
44 เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ 1
45 ณัฐิรา สุขประเสริฐ 1
46 ภูมพัฒ แสงอุดมเลิศ 1
47 Keattisak Sripimanwat 1
48 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
49 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
50 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
51 Poompat Saengudomlert 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 2
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 HotelOpinion : an opinion mining system on hotel reviews in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
2 การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา
3 ระบบสืบค้นและทำเหมืองข้อความสำหรับคลังเว็บไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบผู้ช่วยออนไลน์
5 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 ประวัติย่อ "การสื่อสารโลก" : ห้าสิบปีชมรมไฟฟ้าสื่อสาร -- รากฐานสู่อนาคต
7 อับดุล: ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์
ปี พ.ศ. 2550
8 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
9 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปี พ.ศ. 2549
10 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
11 Technology mining for small firms: Knowledge prospecting for competitive advantage
ปี พ.ศ. 2548
12 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
13 Differences over a decade: high tech capabilities and competitive performance of 28 nations
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood
15 HotelOpinion: An opinion mining system on hotel reviews in Thailand
16 Discovering the professional communities and social networks of emerging research areas: Use of technology intelligence from bibliometric and text mining analysis
17 A framework for managing R&D for Thai research community using text information exploitation
18 Expert identification for multidisciplinary R&D project collaboration
19 Using an opinion mining approach to exploit Web content in order to improve customer relationship management
20 Constructing term thesaurus using text association rule mining
21 Deriving tree-structured network relations in bibliographic databases
22 Technology mining for small firms: Knowledge prospecting for competitive advantage
23 Differences over a decade: High tech capabilities and competitive performance of 28 nations
24 Implementing an online help desk system based on conversational agent
25 Building a Thailand researcher network based on a bibliographic database
26 Enhancing the literature review using author-topic profiling
27 Search result clustering for Thai Twitter based on suffix tree clustering
28 Expertise mapping based on a bibliographic keyword annotation model