ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลงกรณ์ อินทรักษา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ ผิวนิล 20
2 ทัศนีย์ บุญประคอง 18
3 กิตติชัย ดวงมาลย์ 17
4 เกษม จันทร์แก้ว 15
5 นฤชิต ดำปิน 13
6 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 9
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
9 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 7
10 สุรัตน์ บัวเลิศ 6
11 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
12 สตรีไทย พุ่มไม้ 6
13 ชาตรี นิ่มปี 5
14 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
15 นพวรรณ เสมวิมล 3
16 นิรุต อุปนันท์ 3
17 พนิตา โสต้อง 3
18 เรขา ชนิตรบวร 3
19 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 3
20 นาวี จันทร์วงษ์ 3
21 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 3
22 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
23 พรกมล สิงห์คำ 2
24 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
25 วีรชน พลรบ 2
26 ดวงพร เกียรติดำรง 2
27 วินัย มีแสง 2
28 วศิน อิงคพัฒนากุล 2
29 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
30 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
31 กิตติชัย จำรูญ 2
32 นายไพฑูรย์ พรมมารัก 2
33 เกษตร สุเตชะ 2
34 กุลลดา เอกบุญชู 2
35 สาโรช โศภีรักข์ 1
36 สิริกร กาญจนสุนทร 1
37 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
38 เรณุมาศ มาอุ่น 1
39 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
40 ปาริชาติ พรมโชติ 1
41 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
42 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
43 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
44 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
45 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
46 สุจิณณา กรรณสูต 1
47 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
48 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
49 อรนัดดา ชิณศรี 1
50 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
51 วราภา มหากาญจนกุล 1
52 นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ 1
53 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง 1
54 นายชาตรี นิ่มปี 1
55 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 1
56 อนุชา เพียรชนะ 1
57 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
58 ชูสิน ธีรสวัสดิ์ 1
59 นิติ ชูเชิด 1
60 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
61 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
62 ธงชัย มาลา 1
63 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
64 สิริกุล วะสี 1
65 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
66 วารุณี วารัญญานนท์ 1
67 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 1
9 2548 2
10 2544 1
11 1086 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
2 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความคิดเห็นโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N1 และ N2 บางส่วน
4 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
6 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี
8 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
10 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
11 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาสถานภาพคุณภาพชีวิต ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
14 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง
15 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
16 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
18 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก
20 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
21 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
22 9. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดนครนายก
23 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2544
24 การศึกษาหารูปแบบเมืองในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 แก้ไขชื่อโครงการ