ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาวิธีหาปริมาณการแสดงออกแบบสัมพัทธ์ของยีน isaA ในเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ไวและไม่ไวต่อยา vancomycin
2 การศึกษาคุณสมบัติทางฟีโนไทป์ของเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลินและมีความไวต่อยาแวนโคมัยซินลดลง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาวิธีตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินต่ำๆ ในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสอเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
4 การศึกษาคุณสมบัติทางฟีโนไทป์ของเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลินและมีความไวต่อยาแวนโคมัยซินลดลง
5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัย ซินในเชื้อสแต ฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัย ซินในเชื้อสแต ฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
7 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
8 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2555
10 คุณสมบัติของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียล ที่แยกจากเลือด : ปัจจัยที่ก่อโรคและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
11 การศึกษาความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus spp. ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุกร
12 การศึกษาความชุกของเชื้อ Haemophilus influenzae ที่ดื้อต่อยา ampicillin แต่ไม่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase
13 การวินิจฉัยชนิดเชื้อ Staphylococcus species ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่ทำงานกับสุกร
14 การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียทนกรด ในเสมหะโดยวิธี concentration technique
15 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2554
16 การศึกษาความชุกของเชื้อ Haemophilus influenzae ที่ดื้อต่อยา ampicillin แต่ไม่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase
17 การศึกษาความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus spp. ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุกร
18 การวินิจฉัยชนิดเชื้อ Staphylococcus species ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่ทำงานกับสุกร
19 การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียทนกรด ในเสมหะโดยวิธี concentration technique
20 คุณสมบัติของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียล ที่แยกจากเลือด : ปัจจัยที่ก่อโรคและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
21 การสำรวจเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing-lactamases ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
22 แถบ x,v ที่ผลิตใช้เองเพื่อวินิจฉัยเชื้อ Hemophilus
23 งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.แพรชมพู แซ่ตัง
24 การศึกษาความชุกของเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ β-lactamase ชนิด ESBL และ AmpC จากตัวอย่างส่งตรวจโรงพยาบาลน่าน
25 การประเมินฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรที่ผลิตในโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ปี พ.ศ. 2550
26 แถบ X , V ที่ผลิตใช้เอง เพื่อวินิจฉัยเชื้อ Haemophilus
27 การประเมินฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรที่ผลิตในโรงพยาบาลอินทร์บุรี
28 การศึกษาความชุกของเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ β-lactamase ชนิด ESBL และ AmpC จากตัวอย่างส่งตรวจโรงพยาบาลน่าน
ปี พ.ศ. 2548
29 การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (hVRSA)
30 การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (hVRSA)
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
32 การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (hVRSA)
ปี พ.ศ. 2542
33 การสำรวจบีตาแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายสาย TEM ในแบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม Enterobacteriaceae
ปี พ.ศ. 2539
34 การศึกษาเอนไซม์บีตาเบสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียแกรมลบ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์