ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญ งานผ่องใส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญ งามผ่องใส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขวัญจิตร สันติประชา 9
2 สนั่น ศุภธีรสกุล 8
3 ธีระพล ศรีชนะ 8
4 นริศ ท้าวจันทร์ 8
5 จรัสศรี นวลศรี 7
6 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 6
7 งบประมาณแผ่นดิน 6
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
9 วันวิศาข์ งามผ่องใส 4
10 เสาวนิต คูประเสริฐ 4
11 สุชน คชาทอง 4
12 อุษา ศรีใส 4
13 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 3
14 สุรไกร เพิ่มคำ 2
15 อภิชาติ หล่อเพชร 2
16 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
17 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 2
18 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 2
19 จิราพร เพชรรัตน์ 2
20 วันวิศาข์ งามผ่องใส, 1
21 ทวีพร บัวทอง, 1
22 สุชน คชาทอง, 1
23 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
24 วัลลภ สันติประชา, 1
25 อุษา ศรีใส, 1
26 ภาสกร สวนเรือง 1
27 โครงการวิจัย Matching Fund 1
28 วสันณ์ เพชรรัตน์ 1
29 สุระพงศ์ สายบุญ 1
30 โสเพ็ญ ชูนวล 1
31 เอมอร เจียรมาศ 1
32 วสันณ์ เพชรรัตน์, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 1
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 1
14 2545 1
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณสมบัติแผ่นยางพาราผสมสารฟีโรโมน cue-lure สำหรับดึงดูดแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Couqillett) (Diptera: Tephritidae)
ปี พ.ศ. 2560
2 การควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ Lipaphis erysimi (Kalt.) (Homoptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae PSUM02 และ Beauveria bassiana PSUB01
ปี พ.ศ. 2558
3 การประยุกต์ใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ร่วมกับน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้าง ควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) ในบวบเหลี่ยม
4 ผลของวิธีการสกัดน้ำมันเมล็ดสะเดาช้างต่อปริมาณน้ำมัน สารอะซาดิแรกติน อายุการเก็บรักษา การออกฤทธิ์ควบคุมและการสร้างความต้านทานของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (Linnaeus)
ปี พ.ศ. 2556
5 การประยุกต์ใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ร่วมกับน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้าง ควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) ในบวบเหลี่ยม
ปี พ.ศ. 2555
6 องค์ประกอบทางเคมีและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)
7 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
8 การควบคุมปลวก Coptotermes curvignathus (Holmgren) ในสวนยางพารา
9 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2553
10 ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้ง (Hymenoptera: Superfamily Apoidea)ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก
12 การใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเหล็ดสะเดาช้าง และเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันผลไม้ Bactrocera papayae Drew & Hancock [Diptera : tephritidae] ในพริก
ปี พ.ศ. 2552
13 การใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเมล็ดสะเดาช้างและเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันพริก
14 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก
15 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
16 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
18 บทบาทขอมดแดงในระบบนิเวศเกษตรและการเลี้ยงเพื่อการค้า
19 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมลูกน้ำและดักแด้ยุงลาย
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาการระบาดและความเสียหายของเพลี้ยไฟในมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
22 การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไฟและความเสียหายที่มีต่อมังคุดของภาคใต้ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
23 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
24 Population Dynamics of the Fruit-Piercing Moth, Othreis fullonia clerck (Lepidoptera : Nectuidae) and Management Tactics in Southern Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
25 การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว