ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญญ์ ขันติยวิชย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญญ์ ขันติวิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 6
2 สมชาย บุญประดับ 6
3 มนต์ชัย มนัสสิลา 6
4 อุษณา สุขจันทร์ 6
5 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 6
6 สุรไกร สังฆสุบรรณ 6
7 อุชฎา สุขจันทร์ 5
8 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 5
9 เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์ 3
10 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
11 จิตอาภา จิจุบาล 3
12 มนัสชญา สายพนัส 3
13 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
14 กัลยกร โปร่งจันทึก 3
15 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
16 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
17 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
18 ประไพ ทองระอา 3
19 อรุโณทัย ซาววา 3
20 ณัฐพล พุทธศาสน์ 3
21 พินิจ จิรัคคกุล 3
22 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
23 นลินี จาริกภากร 3
24 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
25 เวียง อากรชี 3
26 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
27 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
28 ดรุณี สมณะ 3
29 วลัยพร ศะศิประภา 3
30 นฤนาท ชัยรังษี 3
31 มานพ หาญเทวี 3
32 นพดล แดงพวง 3
33 วริศ แคนคอน 2
34 รมิดา ขันตรีกรม 2
35 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
36 วนิดา โนบรรเทา 2
37 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
38 รัฐกร สืบคา 2
39 อนันต์ ทองภู 2
40 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
41 สาธิต อารีรักษ์ 2
42 ไพรสน รุจิคุณ 2
43 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
44 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 2
45 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
46 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
47 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
48 สรัตนา เสนาะ 2
49 สมฤทัย ตันเจริญ 2
50 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
51 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
52 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
53 วัลลีย์ อมรพล 2
54 ศิริขวัญ ภู่นา 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2551 1
3 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
2 การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
3 การศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ที่สำคัญ และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ไทย
4 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารดินปุ๋ยและโลหะหนักที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดิน
ปี พ.ศ. 2551
5 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ และการปล่อยก๊าซมีเทนในนาชลประทานที่ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด