ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
10 พัชนี ธรรมวันนา 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
13 พัฒนาวิไล อินใหม 3
14 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
16 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
17 เชิดชัย สุนทรภาส 3
18 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
19 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
20 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
21 Cheardchai Soontornpas 2
22 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
23 ประไพร อุตมา 2
24 Nattita Tharat 2
25 ธนภร ชัยจิต 2
26 พิมประภา กิจวิธี 2
27 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
28 สุมนต์ สกลไชย 2
29 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
30 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
31 สุรัชดา กองศรี 2
32 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
33 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
34 สุรัชดา ชนโสภณ 2
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
36 Patchanee Thamwanna 2
37 อัญชลี จิตรักนที 2
38 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
39 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
40 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
41 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
42 เงินแผ่นดิน 1
43 Thananan Rattanachotphanit 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 Suratchada Chonsophon 1
46 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
48 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
49 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
50 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
51 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
52 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
53 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
54 Somsak Tiamkoa 1
55 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
56 รัชตะ อุลมาน 1
57 โรงพยาบาลสระบุรี 1
58 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
59 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
60 ดวงตา ผลากรกุล 1
61 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
62 สมชาย สุริยะไกร 1
63 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
64 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
65 ภูษิต ประคองสาย 1
66 Jutatip Thungthong 1
67 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
68 Kunakorn Aewsuwan 1
69 Phatthanawilai Inmai 1
70 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
71 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
72 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
73 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
74 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
75 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
76 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
77 สุณี เลิศสินอุดม 1
78 ธนภร ทองศรี 1
79 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
80 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
81 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
82 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
83 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
84 ศิริพา อุดมอักษร 1
85 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
86 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
87 limw0002@kku.ac.th 1
88 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
90 ไม่มีข้อมูล 1
91 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
92 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
93 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
94 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
95 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
96 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
98 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
99 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ