ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
10 พัชนี ธรรมวันนา 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
13 เชิดชัย สุนทรภาส 3
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
15 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
16 พัฒนาวิไล อินใหม 3
17 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
18 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
19 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
20 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
21 ธนภร ชัยจิต 2
22 ประไพร อุตมา 2
23 Patchanee Thamwanna 2
24 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
25 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
27 สุรัชดา กองศรี 2
28 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
29 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
30 พิมประภา กิจวิธี 2
31 อัญชลี จิตรักนที 2
32 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
33 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
34 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
35 สุรัชดา ชนโสภณ 2
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
37 Cheardchai Soontornpas 2
38 Nattita Tharat 2
39 สุมนต์ สกลไชย 2
40 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
41 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
42 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
43 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 เงินแผ่นดิน 1
46 Thananan Rattanachotphanit 1
47 Somsak Tiamkoa 1
48 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
49 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
50 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
52 Phatthanawilai Inmai 1
53 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
54 Suratchada Chonsophon 1
55 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
56 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
57 รัชตะ อุลมาน 1
58 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
59 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
60 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
61 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
62 โรงพยาบาลสระบุรี 1
63 สมชาย สุริยะไกร 1
64 Jutatip Thungthong 1
65 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
66 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
67 Kunakorn Aewsuwan 1
68 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
69 ภูษิต ประคองสาย 1
70 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
71 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
72 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
73 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
74 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
75 ศิริพา อุดมอักษร 1
76 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
77 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
78 สุณี เลิศสินอุดม 1
79 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
80 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
81 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
82 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
83 ธนภร ทองศรี 1
84 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
85 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
86 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
88 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
89 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
90 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
91 ไม่มีข้อมูล 1
92 limw0002@kku.ac.th 1
93 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
94 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
95 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
96 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
97 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
98 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
99 ดวงตา ผลากรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ