ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 17
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 16
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 11
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 10
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พัชนี ธรรมวันนา 4
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
12 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
14 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
15 พัฒนาวิไล อินใหม 3
16 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
17 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
19 เชิดชัย สุนทรภาส 3
20 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
21 สุมนต์ สกลไชย 2
22 อัญชลี จิตรักนที 2
23 Cheardchai Soontornpas 2
24 สุรัชดา ชนโสภณ 2
25 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
26 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
27 ประไพร อุตมา 2
28 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
29 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2
30 Nattita Tharat 2
31 Patchanee Thamwanna 2
32 พิมประภา กิจวิธี 2
33 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
34 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
35 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
36 ธนภร ชัยจิต 2
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
39 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
40 สุรัชดา กองศรี 2
41 ไม่มีข้อมูล 1
42 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
43 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
44 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
45 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
46 ดวงตา ผลากรกุล 1
47 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
48 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
50 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
51 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
53 limw0002@kku.ac.th 1
54 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
56 Thananan Rattanachotphanit 1
57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
58 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
59 Phatthanawilai Inmai 1
60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
61 ภูษิต ประคองสาย 1
62 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
64 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
65 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
66 Somsak Tiamkoa 1
67 Suratchada Chonsophon 1
68 เงินแผ่นดิน 1
69 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
70 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
71 รัชตะ อุลมาน 1
72 โรงพยาบาลสระบุรี 1
73 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
74 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
75 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
76 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
77 สมชาย สุริยะไกร 1
78 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
79 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
80 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
81 Jutatip Thungthong 1
82 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
83 Kunakorn Aewsuwan 1
84 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
85 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
86 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
87 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
88 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
89 ศิริพา อุดมอักษร 1
90 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
91 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
92 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
93 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
94 ธนภร ทองศรี 1
95 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
96 สุณี เลิศสินอุดม 1
97 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
98 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
99 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 3
9 2551 1
10 2545 2
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินความสามารถของเภสัชกรในการคัดกรองการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
12 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
13 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน
14 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ
17 ผลของงานบริบาลเภสัชกรรมต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยระยะวิกฤติ