ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ ผิวนิล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม จันทร์แก้ว 22
2 อลงกรณ์ อินทรักษา 20
3 ทัศนีย์ บุญประคอง 19
4 กิตติชัย ดวงมาลย์ 17
5 นฤชิต ดำปิน 14
6 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 11
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
9 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 7
10 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 7
11 สตรีไทย พุ่มไม้ 6
12 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
13 นพวรรณ เสมวิมล 6
14 ชาตรี นิ่มปี 5
15 นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร 5
16 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 5
17 นาวี จันทร์วงษ์ 4
18 นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ 4
19 นายนาวี จันทร์วงษ์ 4
20 สุรัตน์ บัวเลิศ 4
21 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
22 เรขา ชนิตรบวร 3
23 นายชาตรี นิ่มปี 3
24 พนิตา โสต้อง 3
25 นิรุต อุปนันท์ 3
26 วศิน อิงคพัฒนากุล 3
27 นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ 3
28 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 3
29 นางสาวนพวรรณ เสมวิมล 3
30 นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ 2
31 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 2
32 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
33 กิตติชัย จำรูญ 2
34 กุลลดา เอกบุญชู 2
35 อนุกรณ์ บุตรสันติ์ 2
36 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 2
37 พรกมล สิงห์คำ 2
38 เกษตร สุเตชะ 2
39 วีรชน พลรบ 2
40 ดวงพร เกียรติดำรง 2
41 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
42 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
43 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
44 วินัย มีแสง 2
45 ชูสิน ธีรสวัสดิ์ 1
46 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
47 อนุชา เพียรชนะ 1
48 น้ำเย็น ศิริพัฒน์ 1
49 Dr. Chakra Chaemfa 1
50 นางสาวอรทัย เชื้อวงษ์ 1
51 จุลบุตร จันทรสูรย์ 1
52 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง 1
53 นางสาวพรกมล สิงห์คำ 1
54 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 1
55 Onanong Phewnil 1
56 นางสาวสุชญา เศวตวาณิชยกุล 1
57 นายเสถียรพงษ์ ขาวหิต 1
58 วัชรพงษ์ วาระรัมย์ 1
59 สุดารัตน์ สว่างจิตต์ 1
60 นายเอกชัย บุดดา 1
61 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
62 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
63 สุจิณณา กรรณสูต 1
64 Hirozumi Watanabe 1
65 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 5
6 2552 4
7 2551 6
8 2550 1
9 2548 2
10 2541 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
4 คุณสมบัติบาประการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำผิวดินของแม่น้ำโขและแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำโขงงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย
5 อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
7 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
8 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
9 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี
10 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
12 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
13 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
14 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร
15 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
16 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
17 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคบริโภคบริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับดินในระบบน้ำขังในหน่วยทดลองขนาดเล็ก
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
20 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
22 สถานภาพปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำใช้และน้ำเสียของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
23 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
24 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
25 การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
27 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
29 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี
30 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
31 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
32 5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบุรี
33 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2541
34 การศึกษาก๊าซที่ปลดปล่อยจากการหมักขยะชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี