ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอนงค์ นัยวิกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตธนา แจ่มเมฆ 8
2 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 6
3 พัชรี ตั้งตระกูล 5
4 วารุณี วารัญญานนท์ 5
5 Onanong Naivikul 5
6 อนุวัตร แจ้งชัด 5
7 อรพิน ภูมิภมร 4
8 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
9 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
10 มาศอุบล ทองงาม 3
11 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
12 พุทธชาด เมฆทอง 3
13 อุทัย กลิ่นเกษร 3
14 จิราภา พงษ์จันตา 3
15 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 3
16 Jirapa Pongjanta 3
17 Kuakoon Piyachomkwan 3
18 Anchanee Utaipattanaceep 3
19 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
20 ธนวรรณ บุญปั้น 2
21 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
22 อนุกูล วัฒนสุข 2
23 อัจฉรา เกษสุวรรณ 2
24 กมลวรรณ แจ้งชัด 2
25 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
26 ธนโชติ บุญวรโชติ 2
27 ปรีดา ยังสุขสถาพร 2
28 ประยูร แสวงศักดิ์ 2
29 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
30 สมจิต อ่อนเหม 2
31 โชคชัย ธีรกุลเกียรติ 2
32 วิทยา แสงแก้วสุข 2
33 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
34 วีระสิทธิ์ กัลยากฤต 2
35 อุษา ภูคัสมาส 2
36 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
37 สิรี ชัยเสรี 1
38 วราภา มหากาญจนกุล 1
39 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
40 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
41 กิตติญาณ์ เชี่ยวเชิงค้า 1
42 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
43 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
44 Warunee Varanyanond 1
45 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
46 Puttachard Mekthong 1
47 Chao Inprasit 1
48 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
49 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
50 น้ำฝน ศีตะจิตต์ 1
51 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
52 กนกกาญจน์ ปานจันทร์ 1
53 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
54 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
55 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
56 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 1
57 ชัชรี นฤทุม 1
58 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
59 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
60 สุดสาย ตรีวานิช 1
61 วรรณี จิรภาคย์กุล 1
62 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
63 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
64 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 1
65 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 1
66 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
67 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
68 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 8
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 3
11 2546 6
12 2544 1
13 2543 2
14 2542 1
15 2538 2
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH
3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย
4 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด
7 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว
8 ผลของกระบวนการผลิตข้าวเปลือกเริ่มงอกต่อคุณสมบัติของข้าวนึ่งกล้อง และผลิตภัณฑ์ข้าวพอง
ปี พ.ศ. 2553
9 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล
10 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
11 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Phase2)
12 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่
13 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
14 Debranching enzyme concentration effected on physicochemical properties and alpha amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starch
15 Effects of preheated treatments on physicochemical properties of resistant starch type III from pullulanase hydrolysis of high amylose rice starch
16 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ
17 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น
18 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2551
19 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
20 In vitro starch hydrolysis rate, physico-chemical properties and sensory evaluation of butter cake prepared using resistant starch type III substituted for wheat flour
ปี พ.ศ. 2550
21 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
22 การดัดแปรแป้งข้าวเจ้าพันธุ์เหลือง 11 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาป่าในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวพาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2549
23 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
24 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
25 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption
ปี พ.ศ. 2548
26 การเกิดรีโทรเกรเดชันของข้าวขาวและข้าวนึ่งที่มีปริมาณแอมิโลสสูงหุงสุกแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
27 การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS)
28 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนจากข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
29 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
30 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง
31 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
32 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก
33 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
34 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
35 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2544
36 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer
ปี พ.ศ. 2543
37 อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
38 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็นและแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2542
39 แป้งสำเร็จชนิดใหม่ชุบทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2538
40 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
41 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ