ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุวิชา ทองสิมา 2
3 ณัฐสุพงศ์ สุขโสต 2
4 ศิริชัย ศิริกายะ 2
5 เมตตา วิวัฒนานุกูล 2
6 กาญจนา แก้วเทพ 2
7 อุทุมพร ทองอุไทย 2
8 สุชาดา กีระนันทน์ 2
9 สรชัย พิศาลบุตร 2
10 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 2
11 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
12 ทัศไนย สุนทรวิภาต 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 มณฑล ใบบัว 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 พิรฤดา พจนพิสุทธิ์ 1
18 อรวรรณ ขำสุวรรณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 พีระนันท์ บูรณะโสภณ 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 สำเริง แย้มโสภี 1
23 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
29 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
30 สมพร พรมดี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
33 เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
35 กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 1
36 ณัฐพร พานิช 1
37 ลักขณา มนธาตุผลิน 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 ปานใจ สาณะเสน 1
40 วินี เชียงเถียร 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 ธนิดา ปัทมพรพงศ์ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 กีรติกานต์ วันถนอม 1
45 จินตนา มานิตย์โชติพิสิฐ 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 วันทนา สุรชีวิน 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 ยุรนันท์ ตามกาล 1
51 ยงยุทธ รักษาศรี 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 ศศิวิมล ปาลศรี 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 พัชรินทร์ เทมวรรธน์ 1
62 ปัทมนันท์ พลเดช 1
63 Panee Boonthavi 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 Acom Sornsute 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 Chonticha Srisawang 1
72 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 Thada Jirajaras 1
80 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 วาริศา พลายบัว 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 กมลชนก ยวดยง 1
85 Thanathon Sesuk 1
86 สุวดี ยาป่าคาย 1
87 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 วินัย งามแสง 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 บรรจง คณะวรรณ 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
99 จิรันดา กฤษเจริญ 1
100 ชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Puttipongse Varavudhi 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 Yeshey Penjor 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 สันติมา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 ไพศาล เล็กอุท้ย 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Sumphan Wongseripipatana 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 จรัสพร กิรติเสวี, 2522- 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 พัชนี เชยจรรยา 1
132 ไม่มีข้อมูล 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 บุญชาล ทองประยูร 1
135 Chakkaphan Sutthirat 1
136 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 1
137 วิมล เหมะจันทร 1
138 จัสมิน สุวรรณชีพ, 2517- 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
155 Srilert Chotpantarat 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Wilai Anomasiri 1
159 Jaitip Paiboon 1
160 วัฒนชัย สมิทธากร 1
161 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
162 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
163 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
164 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
165 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
166 Vanida Chantarateptawan 1
167 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
168 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
169 ธิดารัตน์ อเนกะเวียง 1
170 สมชัย วัฒนการุณ 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 อำนวย แตงรอด 1
173 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
174 สมานพงศ์ เนตยารักษ์ 1
175 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
176 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
177 โสภิตสุดา มงคลเกษม 1
178 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
179 พรทิพย์ บุญนิพัทธ์ 1
180 ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์ 1
181 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
182 มนูเนตร โกมลทัต 1
183 ดวงทิพย์ วรพันธุ์ 1
184 ประธาน ดาบเพชร 1
185 จิตติมา หลอมทอง 1
186 Rajalida Lipikorn 1
187 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
188 รุ่งรวี รัตนดำรงอักษร 1
189 มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง 1
190 Suchin Arunsawatwong 1
191 รัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา 1
192 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
193 สมควร เจริญสุข 1
194 Chariya Uiyyasathian 1
195 สุกัญญา สมไพบูลย์ 1
196 Phanphen Wattanaarsakit 1
197 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
198 เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ 1
199 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
200 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1
201 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
202 สุมิตรา พูลทอง 1
203 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 1
204 กำจัด มงคลกุล 1
205 ไพศาล เล็กอุทัย 1
206 กฤษณะ นาคประสงค์ 1
207 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
208 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
209 นงลักษณ์ เจริญงาม 1
210 กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
211 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
212 รัตนา ภัทรธนากานต์ 1
213 Kasidit Nootong 1
214 ชุตินธร สุตานนท์ 1
215 ญาณิศา คำภีระ 1
216 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
217 คมวุฒิ จองบุญวัฒนา 1
218 สิทธิพร แอกทอง 1
219 พัทยา เพชรธานินท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 2
3 2550 1
4 2549 3
5 2548 3
6 2547 2
7 2546 6
8 2545 6
9 2544 5
10 2543 3
11 2542 4
12 2541 2
13 2540 7
14 2539 12
15 2538 3
16 2536 1
17 2532 4
18 2531 1
19 2527 1
20 2526 2
21 2525 4
22 2524 1
23 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย
2 List assignment problems
3 การวิเคราะห์วาทกรรมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และวาทกรรมรัฐบาลพลังประชาชน (พฤษภาคม - ธันวาคม 2551)
4 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" :
ปี พ.ศ. 2552
5 วาทวิเคราะห์เรื่องมิลินทปัญหา
6 รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนำเสนอ และวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
7 การสื่อสารในการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2549
8 นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา (ครั้งที่ 7 : 2549)
9 วาทกรรมวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะรสช. ปี 2534 และ คณะคปค. ปี 2549
10 การสื่อสารกับปฏิบัติการสร้างภาพตัวแทนผ่านสื่อพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
11 วาทกรรมการพัฒนา : การสร้างกระเช้าไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
12 การสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานสอบสวนเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
13 วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
ปี พ.ศ. 2547
14 การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน
15 ปัจจัยการโน้มน้าวใจของสถานออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2546
16 การสื่อสารในวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
17 วาทะของนักคิดไทยจากปาฐกถาโกมล คีมทอง
18 วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411- 2453)
19 กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย
20 การสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21 วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453)
ปี พ.ศ. 2545
22 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและทัศนคติของคู่สมรสไทย-อเมริกัน เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวและเครือญาติในชีวิตสมรส
23 การสื่อสารในการอบรมเพื่อเผยแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
24 การสื่อความหมายและการรับรู้เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหิน
25 วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน และ รายการชวนออนไลน์
26 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
27 การสื่อสารในสถานสงเคราะห์คนชราประเภทเสียค่าบริการของรัฐบาลและเอกชน
ปี พ.ศ. 2544
28 กลยุทธิ์การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยจิตเวช
29 การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งของคู่สมรส
30 การสื่อสารและการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทย
31 การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง (ตุลาคม 2541-สิงหาคม 2544)
32 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
ปี พ.ศ. 2543
33 การสื่อสารระหว่างบุคคลในการสนับสนุนให้เกิดการทำประกันชีวิต
34 การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่าน
35 กรอบวาทวิพากษ์ตะวันตก (ค.ศ.1925-2000) กับปริบทไทย
ปี พ.ศ. 2542
36 วาทวิทยาในประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ : งานวิจัย
37 การโน้มน้าวใจในกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ที่ยังไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
38 วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542)
39 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
40 การใช้สื่อเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
41 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542
ปี พ.ศ. 2540
42 ประสิทธิภาพการสื่อสารในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการสื่อสารระหว่าง บริษัทเวิลด์โฟนช็อป จำกัด กับ ลูกค้าแฟรนไชส์
43 การเปิดรับข่าวสารการประหยัด ประโยชน์จากข่าวสาร กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
44 การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
45 ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
46 ความคาดหวังของผู้รับบริการ และความพึงพอใจในงานบริการ จากการเปิดรับข่าวสารเชิงสัมพันธภาพของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
47 ภูมิหลังทางครอบครัว กระบวนการสังคมกรณ์ และการเปิดรับรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีเชิงสืบสวน ของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
48 การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2539
49 การสื่อสารระหว่างหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องกับความพึงพอใจในการทำงาน
50 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)
51 ปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจรับฟังรายการกรีนเวฟ คลื่นเอฟเอ็ม 104.5 Mhz.
52 พฤติกรรมการเปิดรับสารและความพึงพอใจจากรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
53 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร
54 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 พ.ย.2539 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
55 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและปัจจัยที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์เพลงโฆษณา
56 ภาพลักษณ์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในสายตาผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
57 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
58 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับนักร้อง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
59 ลักษณะและปัญหาในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมระหว่างชาวเล กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล ในตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
60 การติดต่อสื่อสารกับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จากสำนักงาน ก.พ. และธนาคารกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2538
61 การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กร
62 พฤติกรรมการเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
63 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
64 เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
65 การเรียนการสอนวาทวิทยาและการประกอบงานอาชีพ : รายงานผลการวิจัย
66 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทย กับการมาท่องเที่ยวเมืองไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ เมืองพัทยา
67 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "เทมเป้" ในร้านอาหารชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
68 รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว การเปิดรับสื่อมวลชนและทัศนคติต่อสถานภาพสตรี ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
69 การประชาสัมพันธ์โดยคณะผู้แทนการค้า : การศึกษาบทบาทของคณะผู้แทนการค้าของประเทศไทย ในด้านการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2529-2530
ปี พ.ศ. 2527
70 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
71 การสื่อสารในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการเรียนทางวิทยุและไปรษณีย์ในรายการวิชา "สร้างเสริมประสบการชีวิต 1"
72 การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2525
73 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
74 กลยุทธการใช้สื่อเพื่อปลูกฝังโภชนศึกษาแก่สตรีชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี
75 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ "ผู้นำโดยธรรมชาติ" จากการสรรหาของตำรวจตระเวนชายแดนกับประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นแนวแทรกซึม ของคอมมิวนิสต์ กิ่งอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานี
76 การใช้ระบบข่าวสารในการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาการกำหนดเส้นทางเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2524
77 การเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยเอกสารเผยแพร่เรื่อง อนามัยครอบครัว กับผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2515
78 ประมวลการอภิปรายของรัฐบาลไทย กรณีผู้แทนจีนในสหประชาชาติ