ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เครือวัลย์ แสงโสดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2534 1
5 2519 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาตนของนักศึกษาโดยการใช้แผนพัฒนาตนเอง
ปี พ.ศ. 2534
4 ผลของการให้การบ้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร : เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2519
5 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องกราฟ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย