ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรัตน์ มงคลพร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริกุล วะสี 13
2 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 9
3 สมศิริ แสงโชติ 9
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 พิชญภา มหาสุข 2
7 Darush Struss 2
8 ปฏิพร เตมียกุล 2
9 นิภา ชื่นป้อม 1
10 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
11 Orarat Mongkolporn 1
12 Nongluck Milerue 1
13 นงลักษณ์ ไมล์หรือ 1
14 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
15 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
16 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
17 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
18 Pitchayapa Mahasuk 1
19 วารุณี ธนะแพสย์ 1
20 กรุง สีตะธนี 1
21 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
22 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
23 ปวีณา มนตรี 1
24 ทศพล พรพรหม 1
25 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
26 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
27 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
28 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
29 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
30 Paul W.J. Taylor 1
31 ปฎิพร เตมียกุล 1
32 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
33 จารึก สิงหปรีชา 1
34 สมพร อิศวิลานนท์ 1
35 Paul W J Taylor 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 5
9 2547 2
10 2545 7
11 2544 1
12 2542 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2556
2 Development of molecular markers for resistance to anthracnose in Capsicum baccatum PBC80
3 การพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์สำหรับลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum chinense PBC932 และ C. baccatum PBC80
4 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกขี้หนูผลตั้งและการพัฒนาลูกผสมชั่วที่หนึ่ง
5 การศึกษาเปรียบเทียบยีน Pathogenesis-Related Protein 10 (PR10) ระหว่างพริกสายพันธุ์ต้านทาน และอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici ที่แสดงออกในผลพริกระยะผลเขียวและผลแดงของพริก Capsicum chinense ‘PBC932’
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
8 การศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici ที่แสดงออกในผลพริกระยะผลเขียวและผลแดง ของพริก Capsicum chinense
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
10 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสโดยใช้ลูกผสมสามทาง
11 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
ปี พ.ศ. 2551
12 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
13 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก
14 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส [Colletotrichum capsici] และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย เพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก
ปี พ.ศ. 2550
15 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
16 Mapping genes conferring resistance to anthracnose and development of markers for selection of anthraconse resistance
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
18 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose (Colletotrichum capsici) in Capsicum
19 Mapping and QTL Analysis of Resistance to Anthracnose (Collectotrichum capsici) in Capsicum.
20 Mapping and QTL Analysis of Resistance to Anthracnose (Colletrotrichum capsici) in Capsium. Sub-Project Development of DNA Markers for Anthracnose Resistance Derived from Capsicum Baccatum. "
21 การสร้างประชากร BC1F2 เพื่อหาตำแหน่งยีนที่ควบคุมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริกลูกผสมข้ามชนิด
22 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก
ปี พ.ศ. 2547
23 การสร้างโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของพริกลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง Capsicum annuum L. และ C. chinense Jacquin
24 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก
ปี พ.ศ. 2545
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
30 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
31 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
32 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. 2542
33 การสร้าง microsatellite marker สำหรับพริก