ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ พุทธโส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินและการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้การจัดการไถกลบตอซังข้าวในดินนา
2 การประเมินความเหมาะสมของดินที่มีลูกรังต่อการปลูกข้าวและยางพาราในจังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
3 ศึกษาการใช้ถ่านเพื่อการกักเก็บคาร์บอนในดิน ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน และผลผลิตข้าว แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม
4 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์ พด.2) ต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวอินทรีย์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินนา
5 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์พด.2) ต่ออัตราการย่อยสลายตอซังข้าว
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
7 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์ พด.2) ต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวอินทรีย์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินนา
ปี พ.ศ. 2552
8 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตร ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
9 อิทธิพลของวัสดุดินเหนียว วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยหมัก ต่อการปรับปรุงดินทรายที่เสื่อมโทรม