ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรยา ปรีชาพานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 1
6 1086 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผน การผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา
3 โปรแกรมต้นแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง "การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซี"
ปี พ.ศ. 2555
4 โปรแกรมต้นแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง "การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในการโปรแกรมภาษาซี"
ปี พ.ศ. 2554
5 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"
6 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"
7 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "Control statement with JAVA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเครื่องมือ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรื่อง "แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ"
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 โปรแกรมต้นแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง "การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซี"
10 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเครื่องมือสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรื่อง "แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ"
11 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง "Control Statement with JAVA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
12 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"