ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ พนัสพัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรพรรณ พนัสพัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 6
2 สราลี ดำเนินผล 5
3 นิออน ลี 4
4 สุตรีญา ฉัตรมหากุลชัย 3
5 สมพร เหลี่ยมป้อ 2
6 ธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 2
7 อุษณีย์ วรรธนะพิศิษฐ์ 2
8 เอกสิทธิ์ จารุวัฒน์จีรังกร, 2521- 1
9 ก้องภพ รัตนสุต 1
10 บุญมา เตชะวณิช 1
11 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
12 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 1
13 นนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ 1
14 เมธาวี สาระไทย, 2518- 1
15 จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา 1
16 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
17 สันติ สาทิพย์พงษ์ 1
18 ภัทรา ภาคย์ประเสริฐ 1
19 เอกชัย โชติพิทยสุนนท์ 1
20 ณวภา รุจิกัณหะ 1
21 จักรกฤษณ์ งามขำ, 2519- 1
22 มธุรส เจิมจันทร์โสภณ 1
23 สุธารา จรุงเรืองเกียรติ 1
24 ธนิต ชังถาวร 1
25 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
26 ชนกนาฐ วงศ์สิรสวัสดิ์ 1
27 มานิตา รุ่งเรืองตันติสุข 1
28 พีระพล วิจิตร 1
29 พินัย ณ นคร 1
30 นิลุบล ขัมภรัตน์ 1
31 พันธุ์สยาม ห้วยแก้ว 1
32 พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 ปัทมา ทุมมา 1
35 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
36 ผกากรอง ศรีทองสุก 1
37 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
38 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
40 สิริรัตน์ สารี 1
41 วิชัย อริยะนันทกะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 8
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 2
12 2545 3
13 2543 1
14 2542 1
15 2540 1
16 2539 2
17 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
2 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2555
3 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน
5 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
ปี พ.ศ. 2554
6 ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
7 การนำหลักค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนด (statutory damages) มาใช้ในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2553
8 การนำชื่อโดเมนมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้
9 การคุ้มครองบุคลิกลักษณะของตัวละคร
10 การนำชื่อโดเมนมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้
11 การคุ้มครองบคลิกลักษณะของตัวละคร
ปี พ.ศ. 2552
12 การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษากระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
13 การให้ความคุ้มครองข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบสิทธิเด็ดขาด
14 ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสัญญาณรายการเข้ารหัสที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
15 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิยามความลับทางการค้า ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
16 การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษากระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
17 ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสัญญาณรายการเข้ารหัสที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
18 การให้ความคุ้มครองข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบสิทธิเด็ดขาด
19 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิยามความลับทางการค้า ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545
ปี พ.ศ. 2551
20 การให้ความคุ้มครองสิทธิการเช่าในงานวรรณกรรม
ปี พ.ศ. 2550
21 ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
22 การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
ปี พ.ศ. 2549
23 ปัญหาทางกฎมายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ในประเทศไทย
24 การคุ้มครองบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยสุจริต
ปี พ.ศ. 2548
25 ปัญหาทางกฎหมายในการหักกลบลบหนี้ : ศึกษากรณีธุรกิจธนาคารพาณิชย์
26 มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริค
ปี พ.ศ. 2547
27 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า : วิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
28 การคุ้มครองศิลปสิทธิในประเทศไทย
29 หลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2546
30 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
31 ค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ และวีซีดี
ปี พ.ศ. 2545
32 บทบาท หน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
33 สถานะและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับศพและชิ้นส่วนของศพ
34 รูปแบบและการดำเนินการขององค์กรบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สิทธิของนักแสดง
ปี พ.ศ. 2543
35 การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade dress)
ปี พ.ศ. 2542
36 สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2540
37 ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
38 สิทธิยึดหน่วง
39 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหนี้ด้อยสิทธิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การคุ้มครองบุคลิกลักษณะของตัวละคร