ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย จินตสถาพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรพินท์ จินตสถาพร 6
2 สุกัญญา รัตนทับทิมทอง 4
3 ยุวเรศ เรืองพานิช 4
4 สุชาติ สงวนพันธุ์ 3
5 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 3
6 เสกสม อาตมางกูร 3
7 สุทัศน์ แปลงกาย 2
8 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
9 พชรดา ฉายศรี 2
10 เนรมิตร สุขมณี 2
11 สกล ฉายศรี 2
12 ทิพย์มนต์ ใยเกษ 2
13 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 2
14 นายบรรทม เพริดพราว 1
15 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 1
16 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 1
17 ผศ ดร วีรชัย อาจหาญ 1
18 อรรถวุฒิ พลายบุญ 1
19 อาจารย์สำรวย มะลิถอด 1
20 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 1
21 สมโภชน์ ทับเจริญ 1
22 กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 1
23 สุรชัย เปี่ยมคล้า 1
24 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
25 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2546 1
11 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเสริมสารประกอบกรดอะมิโน-สังกะสีในปลาสวายขนาดตลาด
2 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2556
3 การเสริมไฟเตสในอาหารสัตว์น้ำ โครงการตรวจรับรองและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
5 ศึกษาการใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และอายุการให้ไข่ของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์
7 แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำนมแพะในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
8 การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม
10 การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง
11 การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่
12 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา
ปี พ.ศ. 2552
13 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร
15 การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
16 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด
ปี พ.ศ. 2548
17 การใช้ Amolyte ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2546
18 การใช้สมุนไพรแทนนินสูง (ใบชา) ต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2544
19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ