ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย ก๊กผล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อรทัย ก๊กผล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิสาร ตันไชย 11
2 เอกวีร์ มีสุข 11
3 วัชฏา เจือจันท์ 9
4 ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ 9
5 ภควัต อัจฉริยปัญญา 9
6 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
7 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
8 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
9 อัญชลี ห่วงทอง 2
10 Anchalee Huangtong 2
11 สุรชัย ศิริไกร 2
12 โสภารัตน์ สาธุวงษ์ 2
13 วรรณภา ติระสังขะ 2
14 Vannapar Tirasangka 2
15 ไชยา ยิ้มวิไล 2
16 Sakon Varanyuwatana 2
17 Orathai Kokpol 2
18 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 2
19 นรา แป้นประหยัด 2
20 Wuttisan Tanchai 2
21 บุษรัชต์ แสงอากาศ 1
22 สรวิศ ลิมปรังษี 1
23 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 1
24 ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 1
25 พัชรี สิโรรส 1
26 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
27 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 1
28 วสันต์ เหลืองประภัสร์ 1
29 ดวงมณี เลาวกุล 1
30 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
31 เจษฎา ณ ระนอง 1
32 ธัญญาลักษณ์ รณะนันทน์ 1
33 เจนวิทย์ เลิศอารยกุล 1
34 ดวงพร รุจิเรข 1
35 สานิตย์ นิมมานโสภณ 1
36 ดวงฤดี ปะริเตสัง 1
37 พูนสุข สีตะปะดล 1
38 จรัล แสงทอง 1
39 ดวงตา สมิตสุวรรณ 1
40 สันชัย พัฒนะวิชัย 1
41 วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร 1
42 รัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 8
7 2548 1
8 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเมืองยุติธรรม : กรณีศึกษาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2551
6 การให้บริการประชาชนตามกรอบแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop services) : กรณีศึกษา :
7 การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction): กรณีศึกษาบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2550
8 ความพร้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อการนำไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
9 บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :
10 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
11 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการการเมือง ศึกษากรณี :
12 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งน้ำและขยะมูลฝอย :
13 บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ :
14 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
15 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet)