ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อรชส นภสินธุวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงนุช อังยุรีกุล 3
2 สมพร อิศวิลานนท์ 2
3 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
4 นุชนาถ มั่งคั่ง 2
5 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
6 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
7 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
8 สมหมาย อุดมวิทิต 2
9 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
10 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
11 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
12 เกรียงไกร ทับทอง 1
13 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
14 สันติ แสงเลิศไสว 1
15 พิชยา ไชยภูมิ 1
16 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 1
17 เดชรัต สุขกำเนิด 1
18 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
19 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
20 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
21 วินัย พุทธกูล 1
22 เอื้อ สิริจินดา 1
23 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
24 โสภิณ ทองปาน 1
25 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
26 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
27 นิพนธ์ พัวพงศกร 1
28 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
29 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
30 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
31 ปิติ กันตังกุล 1
32 วิชัย โฆสิตรัตน 1
33 อ.ชมพูนุท อุปพงศ์ 1
34 นายไชวิวัฒน์ ศิริปุณย์ 1
35 นางสาวศรัญญา พึ่งผลงาม 1
36 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 1
37 อ.สุภาวดี โพธิยะราช 1
38 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
39 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
40 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
41 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
42 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
43 โสมสกาว เพชรานนท์ 1
44 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
45 พงศ์เทพ อัครธนกุล 1
46 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
47 นิภา ศรีอนันต์ 1
48 ยืน ภู่วรวรรณ 1
49 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
50 สยุมพร โยธาสมุทร 1
51 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
52 จารึก สิงหปรีชา 1
53 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 1
7 2549 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับบทบาทของปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ในแปลงเกษตรใน??เอเชีย
2 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
4 การยอมรับของเกษตรกรต่อมะละกอดัดแปลงพันธุ์ในประเทศไทย
5 การวิเคราะห์การยอมรับ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 12 ในจังหวัดหนองคาย ปีการผลิต 2550
6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่กับข้าวเหนียวพันธุ์ดั้งเดิมในเขตจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2552
7 การยอมรับของเกษตรกรต่อมะละกอดัดแปลงพันธุ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 Measuring the Impact of Rockefeller foundation
9 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
10 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค
ปี พ.ศ. 2550
11 The Study of Agricultural Benefits in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
12 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
13 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร