ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อมรา พงศาพิชญ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วีระ สมบูรณ์ 3
3 สุวัฒนา ธาดานิติ 3
4 พินิจ ลาภธนานนท์ 3
5 นฤมล อรุโณทัย 3
6 สุริยา วีรวงศ์ 3
7 กอบกุล สามัคคี 3
8 ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2
9 สิริภา สงเคราะห์ 2
10 รัตนา จารุเบญจ 2
11 จตุรวิทย์ ทองเมือง 2
12 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
13 อมรา พงศาพิชญ์ 2
14 จันทิมา ไทรงาม 2
15 จักรี ไชยพินิจ 2
16 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
18 สุริชัย หวันแก้ว 2
19 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
20 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
21 จรัส สุวรรณมาลา 2
22 สุมาลี ปิตยานนท์ 2
23 สุภางค์ จันทวานิช 2
24 สมาน เหล่าดำรงชัย 2
25 ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ 1
26 อรอร ภู่เจริญ 1
27 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
28 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
29 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
30 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
31 ปรีชา อุปโยคิน 1
32 ละเอียด กิตติยานันท์ 1
33 พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ 1
34 ประทีป พันธุมวนิช 1
35 สายสวาท ปัจวิทย์ 1
36 ปิยรัตน์ ปั้นลี้ 1
37 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
38 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
39 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 1
42 จินตนา วิทยุ 1
43 วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์ 1
44 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
45 ดุษฎี ยิ้มน้อย 1
46 ไชยันต์ ไชยพร 1
47 จิตรกร เอมพันธ์ 1
48 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
49 ประภาส แสนสิงห์ 1
50 ไพรัตน์ แก้วแรมเรือน 1
51 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1
52 บัณฑร อ่อนดำ 1
53 เสาวภา เชาว์ศิลป์ 1
54 อุทัย ดุลยเกษม 1
55 อภิชัย เจนธีรวงศ์ 1
56 ฉวีวรรณ สายบัว 1
57 กิตติ ชมเชย 1
58 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
59 นิติ ภวัครพันธุ์ 1
60 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
61 พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ 1
62 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
63 เยาวนุช เพ็ชรบุญศรี 1
64 เบ็ญจมาศ ศิริภัทร 1
65 พุทธิมน ศิงฆมานันท์ 1
66 วีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์ 1
67 วิมล หาญตระกูล 1
68 สมหมาย ชินนาค 1
69 นาถฤดี นาครวาจา 1
70 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 1
71 เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร 1
72 สังคม คุณคณากรสกุล 1
73 วาสนา อรุณกิจ 1
74 มานพ พงศทัต 1
75 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 1
76 เพียงจิต เทียนย้อย 1
77 อุทัย บุญประเสริฐ 1
78 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
79 อังคเรศ บุญทองล้วน 1
80 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
81 ชุตินธรา วัฒนกุล 1
82 ทรงสิริ วิชิรานนท์ 1
83 สุดา รัตมาโร 1
84 ศรัณย์ สิงห์ทน 1
85 กิตติพงษ์ เกษมพงษ์ 1
86 วันชัย มีชาติ 1
87 ปทุมทิพย์ วงศ์แก้ว 1
88 พอเนตร พึ่งหลวง 1
89 สมศักดิ์ คณาคำ 1
90 จิรวรรณ บรรเทาทุกข์ 1
91 กฤช เอื้อวงศ์ 1
92 ประภาพร ชินวงศ์ 1
93 ฐิติวรดา สิงห์สุขศรี 1
94 ประทีป ปานนิล 1
95 ธนันท์ เศรษฐพันธ์ 1
96 จุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์ 1
97 จันทร์ชม จินตยานนท์ 1
98 กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ 1
99 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
100 ดวงทิพย์ เรืองสุริยะพงศ์ 1
101 อุสุมา สุขสม 1
102 นพดล ฐิติพงษ์พานิช 1
103 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
104 วิชชุลดา สิงห์โต 1
105 ขวัญฤทัย จ่างจำรัส 1
106 โคทม อารียา 1
107 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
108 ประโยชน์ เจริญสุข 1
109 นภัส กอร์ดอน 1
110 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
111 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
112 ธนภูมิ อติเวทิน 1
113 ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล 1
114 พะเยีย สุทธิจำรูญ 1
115 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
116 นภาภรณ์ หะวานนท์ 1
117 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
118 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
119 สุดาวดี คุณวัฒน์ 1
120 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
121 แสงสันต์ พานิช 1
122 เสาวลักษณ์ ขำนิล 1
123 ประธาน อารีพล 1
124 อเนกพล เกื้อมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 5
5 2549 2
6 2547 4
7 2546 6
8 2545 4
9 2544 2
10 2543 2
11 2542 2
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 2536 3
17 2535 4
18 2532 1
19 2531 2
20 2529 6
21 2527 2
22 2526 1
23 2523 1
24 2522 1
25 2521 4
26 2520 1
27 2519 2
28 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
2 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
3 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย
4 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2552
5 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
6 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณี อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริง
8 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ในชุมชนเสมือนจริง
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
10 ทิศทางการวิจัยเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ : โครงการวาระทางสังคม กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน : การจัดการความรู้ระบบสุขภาพเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้
12 การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์
13 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
14 ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้
15 พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
17 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม
18 โครงการวิจัยองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
19 การเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรการรายย่อย : กรณีศึกษาเขตภูมินิเวศน์ฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
20 องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
21 โครงการวิจัย เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนา
22 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
23 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี
24 โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม (ระยะที่ 2)
25 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
26 รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
27 พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสาน
28 กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค
29 อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทย
ปี พ.ศ. 2544
30 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลัก
31 สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยา
ปี พ.ศ. 2543
32 วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมือง
33 การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการตอบโต้โดยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสาวคาราโอเกะ
ปี พ.ศ. 2542
34 โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมช่วงที่ 1 : การพัฒนากรอบความคิดโครงการวิจัย
35 เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่
ปี พ.ศ. 2540
36 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
ปี พ.ศ. 2539
37 ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์
38 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย
ปี พ.ศ. 2538
39 พิธีชิงเปรต : ประเพณีเทศกาลเดือนสิบในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
40 กลไกการปรับตัวของครัวเรือนภาคเกษตรที่มีสมาชิกทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปากคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
41 กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม
ปี พ.ศ. 2536
42 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมในด้านการเมือง ของหัวหน้าครอบครัวชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43 การใช้เรื่องเล่าผีปู่และย่า : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวบ้านป่านป้าจี้
44 อุดมการณ์ทุนนิยมและผลกระทบต่อชาวนาในหมู่บ้านภาคกลางของไทย : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2535
45 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
46 ปัจจัยของการเข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
47 การศึกษาพิธีบุญหลังบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเดื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48 การเปลี่ยนศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
49 ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
50 การพึ่งตนเองของประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
51 การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน "พิทักษา" ชุมชนวัดอมรทายิการาม
ปี พ.ศ. 2529
52 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
53 การรับรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคฟันตกกระของประชากรในเขตชนบท ของจังหวัดเชียงใหม่
54 สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเล
55 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
56 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของเด็กกำพร้า
57 พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง
ปี พ.ศ. 2527
58 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
59 สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทอง
ปี พ.ศ. 2526
60 บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2523
61 การปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ของบริษัทและพนักงานที่อาศัยอยู่นอกบริเวณบริษัท
ปี พ.ศ. 2522
62 การปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตย ในชุมชนคลองจั่นและสลัมคลองเตย
ปี พ.ศ. 2521
63 การศึกษากับการพัฒนาชุมชนในรูปการจัดสหกรณ์นิคม : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์นิคมสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
64 ครอบครัวและเครือญาติในเคหะชุมชนคลองจั่น
65 ทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์
66 ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ
ปี พ.ศ. 2520
67 ผลของการออกไปทำงานนอกบ้านของภรรยาที่มีต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2519
68 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรี
69 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ และหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท