ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริกานดา แหยมคง 9
2 ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว 9
3 วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ 9
4 รวมพร มาลา 3
5 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
6 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
7 เทศบาลตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
10 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
13 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
14 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 1
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
16 องค์การบริหาร ส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
17 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 10
2 2547 1
3 2546 2
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการลดขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 โครงการลดขั้นตอนการจัดการเหตุรำคาญแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการลดขั้นตอนการทำงานด้านการขออนุญาตสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการปรับลดระยะเวลาการให้บริการกำหนดเลขที่บ้านประจำปี 2556 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลของประชาชนตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
13 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโปรแกรมบริหารธูรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์