ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ พงศ์ดารา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพร วรรณนา 22
2 อลิษา หนักแก้ว 19
3 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 16
4 งบประมาณแผ่นดิน 11
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 Amornrat Phongdara 7
7 อุนิตษา สังข์เกตุ 7
8 มลธิรา ศรีถาวร 5
9 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
10 ชาคริต ทองอุไร 3
11 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
12 โชคชัย วนภู 3
13 กิจการ ศุภมาตย์ 3
14 มณี วิทยานนท์ 3
15 ธเนศ ปานรัตน์ 3
16 ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 3
17 หาญศึก บุญเชิด 3
18 ดร.วราพร วรรณนา 3
19 สุขุมาล หวานแก้ว 3
20 ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 3
21 JAMES DOMINIC TRUE 3
22 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 2
23 ปทุมา สินธุเจริญ 2
24 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2
25 Moltira Tonganunt 1
26 Kornsunee Phiwsaiya 1
27 Nattaphon Busayarat 1
28 Watcharachai Meemetta 1
29 แสงจันทร์ เสนาปิน 1
30 จงดี นพรัตน์ 1
31 พิมพ์ชนก บัวเพชร 1
32 Sarawut Jitrapakdee 1
33 Saengchan Senapin 1
34 Sasimanas Unajak 1
35 ศราวุธ จิตรภักดี 1
36 Warapond Wanna 1
37 วราภรณ์ วรรณนา 1
38 Wilaiwan Chotigeat 1
39 Kidchakan Supamattaya 1
40 Kenichi Fujise 1
41 กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา 1
42 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
43 Potchanapond Graidist 1
44 Kallaya Sritunyalucksana 1
45 Chu-Fang Lo 1
46 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
47 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
48 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 1
49 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
50 โชคชัย อินทพฤกษ์ 1
51 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
52 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
53 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
54 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
55 โครงการวิจัย NRU 1
56 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1
57 เสาวภา อังสุภานิช 1
58 สมปอง เตชะโต 1
59 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
60 มนธิรา ทองอนันต์ 1
61 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
62 สมพร ตั๊นสกุล 1
63 แสงจันทร์ เสนาปิ่น 1
64 ปิติพล มีมาก 1
65 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
66 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 8
2 2561 6
3 2560 1
4 2559 1
5 2557 3
6 2556 4
7 2555 5
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 3
11 2551 5
12 2550 4
13 2549 3
14 2548 1
15 2547 1
16 2546 4
17 2545 2
18 2544 2
19 2542 2
20 2541 1
21 2538 1
22 2534 1
23 543 92
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศึกษาหา SNPs haplotype ของยีนในขั้นกระบวนการสร้างน้ำมันในปาล์มน้ำมัน
2 ค้นหายีนที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุล 181 และพัฒนาชุดตรวจสอบลูกผสมเทเนอราอย่างรวดเร็วจากปาล์มน้ำมัน
3 การใช้ Chlorophyll fluorescence และกิจกรรมต้านความเครียดออกซิเดชั่นเป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนและความเครียดจากโลหะหนักในต้นโกงกางใบใหญ่
4 การเพาะเลี้ยงและอธิบายลักษณะของ primary islet cells สกัดจากหนูสายพันธุ์ Wistar เพื่อใช้ในการทดสอบของ glycyrrhizic acid ต่อการตายของ ?-cell โดย streptozotocin
5 การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษ
6 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
7 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
8 การวิเคราะห์สนิปส์ (Single Nucleotide Polymorphisms) เพื่อหาปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ที่ให้ผลผลิตสูงและต่ำจากทรานสคริปโตมโดยใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2561
9 การค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมของยีนที่ต้านทานต่อสภาวะเครียดของปะการังในประเทศไทย
10 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน 14-3-3 ในกุ้ง
11 ชุดตรวจเชื้อก่อโรค Aeromonas Hydrophila ในปลา
12 การพัฒนา multiplex PCR เพื่อบ่งชี้ลักษณะเด่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
13 การโคลนและการแสดงออกของยีน Rab11 ในกุ้งขาว L vannamei
14 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2560
15 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2559
16 การพัฒนาวิธีการแยกสายเปปไทด์ที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเพื่อใช้ศึกษารูปแบบการเติมหมู่ฟอสเฟตของโปรตีน
ปี พ.ศ. 2557
17 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
18 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
19 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
20 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
21 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
22 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
23 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2555
24 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
25 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งสกุลพีเนียส (Penaeus sps)
26 การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วยโปรตีนลูกผสม Pm-RACK1
27 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
28 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งแวนนาไม (Penaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2554
29 Shrimp laminin receptor binds with capsid proteins of two additional shrimp RNA viruses YHV and IMNV
30 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
31 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Recepto for activated protein kinase C1 (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2553
32 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Receptor for Activated Protein Kinase (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
33 การใช้ rFBP1 ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
34 ชีวโมเลกุลเพื่อป้องกันโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2552
35 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
36 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
37 การยับยั้งการแสดงออกของยีนฟอติลินใน กุ้งขาวโดยเทคนิค RNAi
ปี พ.ศ. 2551
38 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
39 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
40 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
41 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน
42 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
43 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
45 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Database and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries.
46 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
ปี พ.ศ. 2549
47 การศึกษาพันธุกรรมของหอยหวาน
48 การผลิตซินทินิและฟอติลินจากยีนของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
49 Establishing a role for shrimp fortilin in preventing cell death
ปี พ.ศ. 2548
50 โครงการวิจัยหอยหวาน
ปี พ.ศ. 2547
51 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ(Peneaus monodon)
ปี พ.ศ. 2546
52 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
53 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
54 การสุ่มหาโปรตีนจับซินทินินในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
55 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2545
56 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
57 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลทจากกุ้งแชบ๊วย [Penaeus merguiensis, Penaeus indicus]
ปี พ.ศ. 2544
58 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลท์จากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
59 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลจจากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
ปี พ.ศ. 2542
60 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
61 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2541
62 การจำแนกสายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD
ปี พ.ศ. 2538
63 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม
ปี พ.ศ. 2534
64 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี