ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ ถนนแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2556
3 การสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยวิธีเชิงกลและการประยุกต์ใช้ในอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ
4 โครงการย่อย 2: ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2555
5 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
6 ชุดโครงการวิจัย : การสร้างมูลค่าเพิ่มของมังคุดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคและบริโภค
7 การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
8 การศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) เพื่อเลี้ยงเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2554
9 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพานิชย์
10 โครงการย่อย 4 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บของข้าวซ้อมมือ
11 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพาณิชย์
12 การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
ปี พ.ศ. 2553
13 การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด ชื่อเดิม การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บของข้าวซ้อมมือ
15 การปรับปรุงคุณภาพปลาดุกร้า: ผลของความเข้มข้นสารละลายเกลือ การเติมสมุนไพรไทยบางชนิด และสภาวะการบรรจุที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
16 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า: ผลของความเข้มข้นสารละลายเกลือ การเติมสมุนไพรไทยบางชนิด และสภาวะการบรรจุที่แตกต่างกัน
17 การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
18 การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง ที่มีต่อการทำความตกลงการค้าเสรี
20 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า