ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิฤดี เหมะจุฑา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
3 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
4 วิทยา กุลสมบูรณ์ 3
5 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
6 สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ 2
7 ปฏิภาณ พนมวัน ณ อยุธยา 1
8 ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา 1
9 เพ็ญศรี ธงภักดี 1
10 ปกครอง มณีสิน 1
11 ศุภศิล วิสุทธิ 1
12 บุตรี กิจจะอรพิน 1
13 ปัญญ์ชนิต รุจิเรข 1
14 ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ 1
15 สุนิสา ตันติศุภชัย 1
16 กุณฑิรา เตียวิรัตน์ 1
17 กฤติกา กสิโรจน์ 1
18 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
19 อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ 1
20 ใยวรรณ ธนะมัย 1
21 เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม 1
22 มณฑิรา ตันห์เกยูร 1
23 นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ 1
24 จันทนี ฉัตรวิริยาวงศ์ 1
25 นารัต เกษตรทัต 1
26 สุมาลี แสงธีระปิติกุล 1
27 กุลธิดา ไชยจินดา 1
28 โสภิตา กีรติอุไร 1
29 รัตนาพร ภิญโญสโมสร 1
30 อรวดี บูรณะกุล 1
31 พิทักษ์ ไชยกูล 1
32 ปัทมากร โชติปัญญา 1
33 ฉันทิกา ซื่อตรง 1
34 ปัทมากร โชติปัญญา, 2510- 1
35 เกตสุดา สุวรรณเทศ 1
36 เบญจมาศ เลปวิทย์, 1969- 1
37 จุฑามณี ชาตะวราหะ 1
38 เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ 1
39 อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ 1
40 ทิพวัลย์ นันชัย 1
41 สุปรีชา ธนะมัย 1
42 มังกร ประพันธ์วัฒนะ 1
43 จินดา ปิยสิริวัฒน์ 1
44 สุชาดา เดชเดชะสุนันท์ 1
45 สราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ 1
46 สุภัทรชา ไชยรักษ์ 1
47 อาทิตยา ไทพาณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 4
3 2548 2
4 2546 1
5 2545 3
6 2544 4
7 2543 1
8 2541 1
9 2540 2
10 2539 3
11 2538 1
12 2537 2
13 2536 1
14 2534 3
15 2532 1
16 2528 1
17 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ปี พ.ศ. 2550
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคซิสเทมิก ลูปัส อิริทีมาโทซัส
3 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
4 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
5 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยาและนำไปปฏิบัติในการติดตามจุดเปลี่ยนในระบบยาผู้ป่วยใน
7 การพัฒนาและนำแนวทางปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบทีมสหสาขาวิชาชีพไปปฏิบัติ ในผู้ป่วยนอกติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
8 การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
9 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
10 ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาก่อนและหลังการปรับปรุงระบบการกระจายยา ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนา
ปี พ.ศ. 2544
12 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของระบบการกระจายยา บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
13 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของระบบการกระจายยา บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
14 ความเป็นพิษต่อไตจากยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ปี พ.ศ. 2543
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2541
17 การประเมินการให้สารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2540
18 การพัฒนาระบบการรับคำสั่งแพทย์ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
19 การให้บริการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน หลังการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม
ปี พ.ศ. 2539
20 บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร
21 บทบาทของเภสัชกรด้านการบริบาลผู้ใช้ยา ในโรงพยาบาลชุมชนปะทิว
22 การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยาที่โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2538
23 การบริบาลผู้ใช้ยาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2537
24 การบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
25 ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2536
26 ผลของแบบแผนการให้คำแนะนำการใช้ยาป้องกันและรักษาอาการหอบหืด ต่อผู้ปกครองที่โรงพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. 2534
27 การพัฒนาระบบการกระจายยาบนหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 การพัฒนาระบบการกระจายยาแบบยูนิตโดสในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
29 การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2532
30 การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน : การสืบหา และกลวิธีในการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2528
31 การสำรวจการใช้ยาของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2527
32 การสั่งยารักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลิดสิน