ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 14
3 พร้อมพันธ์ ครบตระกูลชัย 5
4 ธงทอง นิพัทธรุจิ 5
5 เพียงพล เจริญพันธ์ 5
6 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 4
7 ชมเพลิน ภุชฌงค์ 2
8 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 2
9 พรเพชร วิชิตชลชัย 2
10 ชณัญทิตา ชอบธรรม 2
11 จรัญ ภักดีธนากุล 2
12 มานิต วิทยาเต็ม 2
13 ปวินี ไพรทอง 2
14 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 2
15 เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 2
16 ชนาภา ชอบพิเชียร 2
17 รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ 2
18 ศักดา ธนิตกุล 2
19 ชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา 2
20 ถนอมจิต วนวัฒนากุล 2
21 เฉลิมชัย ชัยมนตรี 2
22 ทองสมุทร เทพปัญญา 2
23 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
24 เอม อินทกรณ์ 1
25 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
26 สุรีย์ จงเสรีจิตต์ 1
27 สุประวัติ สมดี 1
28 มานะ หลักทอง 1
29 โสรัจ สังขวรรณ 1
30 ศศิน ปงรังษี 1
31 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
32 บุญศรีรัตน์ สมบูรณ์ 1
33 ชีวิน ศาลยาชีวิน 1
34 วาฐินี วงษ์วิฑิต 1
35 กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร 1
36 กิตติมา ประคุณคดี 1
37 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
38 กาญจนา ตรีแสน 1
39 วรรณชัย บุญบำรุง 1
40 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
41 ปรียานาถ เผือกสุวรรณ 1
42 ศุภชัย เศวตกิตติกุล 1
43 พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์ 1
44 รัฐพล โลนา 1
45 กรฎี นาคชาติ 1
46 เกษราภรณ์ ไหลสงวนงาม 1
47 วราภรณ์ ศิริสัจจวัฒน์ 1
48 สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา 1
49 สุธารา คิสาสัง 1
50 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
51 วันชัย รุจนวงศ์ 1
52 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 1
53 แคทลียา โสภา 1
54 ทวี ชูโต 1
55 ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร 1
56 นลินอร ธิบดี 1
57 ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 1
58 วัลลภา แก้วพนาสิริ 1
59 วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ 1
60 สันทัด สุจริต 1
61 คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ 1
62 กิตติ เนตรประเสริฐชัย 1
63 ชูพล ประทุมทาน 1
64 พัฒนไชย ยอดพยุง 1
65 เลิศลักษณ์ ปานเลิศ 1
66 อุดม รัฐอมฤต 1
67 สุเมธ กำพลรัตน์ 1
68 ปาณิศา พัวเวส 1
69 จตุพร บัณฑิตกุล 1
70 บวรวรรณ อินจำปา 1
71 เกษม สุกิจบริหาร 1
72 คณิต ณ นคร 1
73 ภัคพล ธนรักษ์ 1
74 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 1
75 พิพัฒน์ จักรางกูร 1
76 ยิ่งลักษณ์ เศรษฐสุวรรณ 1
77 ตุล เมฆยงค์ 1
78 ธำรง ทัศนาญชลี 1
79 นิดา ว่องเจริญ 1
80 ชาลี อิษฎ์ญาณ 1
81 สนิท นิติธรรมาศ 1
82 ปวีณา พิษณุโกศล 1
83 วสันต์ เทียนหอม 1
84 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 1
85 อัจฉรียา ชูตินันทน์ 1
86 พัชรินทร์ ในพรมราช 1
87 ธงทอง จันทรางศุ 1
88 อรชุน กนกทิพย์พรชัย 1
89 ชัยชนะ วิบูลย์พันธุ์ 1
90 อาพัทธ์ สุขะนันท์ 1
91 รชฎ เจริญฉ่ำ 1
92 โกเมน ภัทรภิรมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 15
3 2551 14
4 2550 5
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 2
8 2546 2
9 2545 1
10 2544 3
11 2543 1
12 2540 2
13 2539 3
14 2538 1
15 2537 3
16 2536 4
17 2535 3
18 2534 1
19 2533 3
20 2532 3
21 2531 3
22 2530 1
23 2528 2
24 2527 1
25 2526 1
26 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ระบบการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาในศาลฎีกา
2 การเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาที่เกิดในองค์กรธุรกิจ : ศึกษากรณีการประกันภัยคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ
3 ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 ระบบการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาในศาลฎีกา
5 ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 การเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญา ที่เกิดในองค์กรธุรกิจ : ศึกษากรณีการประกันภัยคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2552
7 กฎหมายอาญากับการคุ้มครองลูกหนี้จากการใช้วิธีการอันมิชอบในการติดตามหนี้สิน
8 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน : ศึกษากรณี พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
9 อิทธิพลระหว่างประเทศที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย : ศึกษากรณีองค์กรอาชญากรรม
10 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ศึกษา : เปรียบเทียบกรณีการค้าหญิงและเด็กระหว่างไทย-ลาว
11 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
12 การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
13 การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาว
14 การแสวงหาประโยชน์จากสิ่งแสดงตัวบุคคลของผู้อื่นโดยทุจริต
15 อำนาจศาลฎีกาในการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
16 การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
17 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทรมาน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
18 การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาว
19 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ศึกษา : เปรียบเทียบกรณีการค้าหญิงและเด็กระหว่างไทย-ลาว
20 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน : ศึกษากรณี พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
21 กฎหมายอาญากับการคุ้มครองลูกหนี้จากการใช้วิธีการอันมิชอบในการติดตามหนี้สิน
ปี พ.ศ. 2551
22 ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ
23 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : การกำหนดข้อสันนิษฐานทางอาญาว่าด้วยการกระทำความผิดของผู้บริหารนิติบุคคล ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
24 มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
25 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามผู้อื่นโดยใช้อินเตอร์เน็ต
26 การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ
27 ความผิดทางอาญาว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
28 กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
29 ปัญหาการนำบทสันนิษฐานเด็ดขาดมาใช้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
30 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีกระทำผิดโดยประมาท
31 ความผิดทางอาญาว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
32 ปัญหาการนำบทสันนิษฐานเด็ดขาด มาใช้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
33 มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐาน ในคดีค้ามนุษย์ กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
34 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามผู้อื่นโดยใช้อินเทอร์เน็ต
35 กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2550
36 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา
37 การนำระบบอัยการอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้กับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
38 การบังคับโทษประหารชีวิต : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
39 การรับฟังการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ ของจำเลยเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
40 ความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบของผู้พิพากษาสมทบมาใช้ในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2549
41 อำนาจฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : สัมฤทธิ์ผลของการฟ้องคดีความผิดฐานฉ้อโกง
42 บทบาทเชิงรุกของศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
43 แนวทางการดำเนินคดีอาญาตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ...
44 การรื้อฟื้นคดีแพ่งขึ้นพิจารณาใหม่
45 กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ปี พ.ศ. 2547
46 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย - ลาว : ขั้นตอนก่อนการพิจารณาของศาล
47 การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2546
48 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการนำวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก
49 การจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดอาญา
ปี พ.ศ. 2545
50 อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย
ปี พ.ศ. 2544
51 กฎหมายกับสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าตัวตายเพราะป่วยทางจิต
52 การล่อให้กระทำความผิดอาญา
53 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ : รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงก่อนปฏิรูประะบบกฎหมาย และการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2543
54 การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
55 ความผิดฐานฉ้อโกงกับการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
56 โทษปรับ : ศึกษากรณีระบบวันปรับ
ปี พ.ศ. 2539
57 อำนาจของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ในการควบคุมตัวผู้ป่วยโรคจิตเภท
58 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมกระทำโดยผู้มีอิทธิพล
59 กระบวนการก่อนฟ้องคดีสำหรับความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2538
60 มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2537
61 ความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฏากร : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
62 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับคนหูหนวก : ศึกษาเฉพาะกรณีคนหูหนวก เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย
63 การดำเนินคดีแพ่งของผู้เสียหายจำนวนมาก
ปี พ.ศ. 2536
64 การเปิดเผยความลับ : กรณีศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
65 ผลกระทบจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในการริบทรัพย์ตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
66 ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐาน ความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
67 ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2535
68 การเปรียบเทียบระงับคดีตามกฎหมายศุลกากร
69 การขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด
70 ความหมายของคำว่า "อันตรายแก่จิตใจ" ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
ปี พ.ศ. 2534
71 ปัญหาการดำเนินคดีอาญากับนิติบุคคล
ปี พ.ศ. 2533
72 วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48
73 การดักฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน
74 การเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2532
75 การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาและจำเลยที่วิกลจริต
76 ฟ้องแย้ง : ศึกษากรณีฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม
77 การลงโทษปรับทางอาญา
ปี พ.ศ. 2531
78 ความผิดหลายบทหลายกระทง
79 การใช้เอกสารจากคอมพิวเตอร์เป็นพยานในศาล
80 การใช้กฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2530
81 คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
82 ข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องในคดีอาญาของไทย
83 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
ปี พ.ศ. 2527
84 การพิสูจน์เจตนาในทางอาญา
ปี พ.ศ. 2526
85 การให้คำมั่นเป็นเท็จกับความผิดฐานฉ้อโกง