ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัชต์ สมฤทธิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ภิรัชต์ สมฤทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราภรณ์ บุราคร 22
2 กรกช จันทร 11
3 ทัศนาพร ทัศคร 11
4 ปฏิญญา จิยิพงศ์ 11
5 จารวี สุขประเสริฐ 11
6 นงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ 11
7 ธิรดา สุขธรรม 11
8 สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล 11
9 อาภาพร สินธุสาร 11
10 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
11 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
12 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
13 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
14 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
15 ธัญชนก จงรักไทย 6
16 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
17 ศรีสุดา โท้ทอง 6
18 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
19 ลัคนา เขตสมุทร 6
20 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
21 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
22 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
23 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
24 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
25 สุรีย์พร บัวอาจ 5
26 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
27 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
28 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
29 มานิตา คงชื่นสิน 5
30 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
31 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
32 วนาพร วงษ์นิคง 3
33 อัจฉรา หวังอาษา 3
34 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
35 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
36 นิวัติ อาระวิล 3
37 จอมใจ ชลาเขต 3
38 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
39 อนัญญา เอกพันธุ 3
40 รางคนา โชติเศรษฐี 3
41 สากล วีริยานันท์ 3
42 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
43 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
44 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
45 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
46 สัญญาณี ศรีคชา 3
47 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
48 ยงยุทธ คงซำน 3
49 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
50 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
51 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
52 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
53 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
54 เยาวภา ตันติวานิช 3
55 ปิยาณี หนูกาฬ 3
56 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
57 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
58 ไตรเดช ขำยทอง 3
59 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
60 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
61 ธีราทัย บุญญะประภา 3
62 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
63 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
64 อุราพร หนูนารถ 3
65 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
66 แสนชัย คำหล้า 3
67 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
68 ชมัยพร บัวมาศ 3
69 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
70 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
71 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
72 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
73 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
74 อิทธิพล บรรณาการ 3
75 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
76 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
77 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
78 สุนัดดา เชาวลิต 3
79 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
80 วิภาดา ทองทักษิณ 3
81 ทรงทัพ แก้วตา 3
82 รจนา ไวยเจริญ 2
83 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
84 ไตรเดช ข่ายทอง 2
85 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
86 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
87 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
88 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
89 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
90 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
91 รัตนา นชะพงษ์ 2
92 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
93 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
94 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
95 สุรางค์ สุธิราวุธ 2
96 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
97 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
98 สาทิพย์ มาลี 2
99 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
100 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
101 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
102 ภควัต เกิดผล 1
103 พรชนก โก้สกุล 1
104 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
105 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2556 2
4 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตถ่านชีวภาพจากกากกาแฟที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงสำหรับเพาะปลูกเห็ดนางรม
2 โครงการวิจัยการจัดการคุณภาพกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการส่งออก
3 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
4 โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
5 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาสมบัติเห็ดอูดิมานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2556
7 การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด
8 การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน