ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัชต์ สมฤทธิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ภิรัชต์ สมฤทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราภรณ์ บุราคร 22
2 ปฏิญญา จิยิพงศ์ 11
3 จารวี สุขประเสริฐ 11
4 ธิรดา สุขธรรม 11
5 กรกช จันทร 11
6 สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล 11
7 อาภาพร สินธุสาร 11
8 ทัศนาพร ทัศคร 11
9 นงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ 11
10 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
11 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
12 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
13 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
14 ธัญชนก จงรักไทย 6
15 ศรีสุดา โท้ทอง 6
16 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
17 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
18 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
19 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
20 ลัคนา เขตสมุทร 6
21 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
22 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
23 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
24 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
25 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
26 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
27 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
28 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
29 สุรีย์พร บัวอาจ 5
30 มานิตา คงชื่นสิน 5
31 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
32 สัญญาณี ศรีคชา 3
33 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
34 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
35 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
36 เยาวภา ตันติวานิช 3
37 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
38 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
39 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
40 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
41 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
42 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
43 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
44 ชมัยพร บัวมาศ 3
45 ธีราทัย บุญญะประภา 3
46 อิทธิพล บรรณาการ 3
47 สุนัดดา เชาวลิต 3
48 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
49 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
50 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
51 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
52 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
53 ไตรเดช ขำยทอง 3
54 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
55 แสนชัย คำหล้า 3
56 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
57 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
58 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
59 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
60 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
61 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
62 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
63 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
64 ปิยาณี หนูกาฬ 3
65 วิภาดา ทองทักษิณ 3
66 ทรงทัพ แก้วตา 3
67 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
68 อุราพร หนูนารถ 3
69 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
70 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
71 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
72 อัจฉรา หวังอาษา 3
73 รางคนา โชติเศรษฐี 3
74 ยงยุทธ คงซำน 3
75 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
76 วนาพร วงษ์นิคง 3
77 สากล วีริยานันท์ 3
78 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
79 จอมใจ ชลาเขต 3
80 อนัญญา เอกพันธุ 3
81 นิวัติ อาระวิล 3
82 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
85 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
86 รัตนา นชะพงษ์ 2
87 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
88 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
89 สาทิพย์ มาลี 2
90 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
91 ไตรเดช ข่ายทอง 2
92 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
93 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
94 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
95 รจนา ไวยเจริญ 2
96 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
97 สุรางค์ สุธิราวุธ 2
98 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
99 พรชนก โก้สกุล 1
100 ภควัต เกิดผล 1
101 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
102 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
103 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
104 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
105 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2556 2
4 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตถ่านชีวภาพจากกากกาแฟที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงสำหรับเพาะปลูกเห็ดนางรม
2 โครงการวิจัยการจัดการคุณภาพกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการส่งออก
3 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
4 โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
5 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาสมบัติเห็ดอูดิมานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2556
7 การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด
8 การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน