ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรักษ์ ชัยเสนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย
2 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย
3 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องอุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ปี พ.ศ. 2556
5 ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
6 ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมม เบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
9 การยืดอายุการใช้น้ำมันปรุงอาหารโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยวัสดุอนินทรีย์ผสม กรณีศึกษา : น้ำมันปาล์มที่ผ่านการทอดไก่ชุบแป้งทอด
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผงซิลิกาและอะลูมินาจากดินขาวแหล่งลำปาง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
ปี พ.ศ. 2538
11 การติดตามตรวจสอบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในแม่น้ำปิงตอนบน โดยวิธีแก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราฟี / อภิรักษ์ ชัยเสนา