ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา ดวงจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 4
2 ผดุงศักดิ์ รัตนเดชโสภา 3
3 ศรีแพร หวังกล่อมกลาง 3
4 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 3
5 สุจิณณา กรรณสูต 3
6 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
7 ดร.วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 2
8 ชนาธิป สามารถ 2
9 ชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์ 1
10 จุลดิษย์ จายนียโยธิน 1
11 สุชาวดี รัตนบุรี 1
12 วันมงคล อำพนธ์ 1
13 วนัสสรณ์ นิ่มศิริ 1
14 อรทัย เนียมสุวรรณ 1
15 ธวัช สุริวงษ์ 1
16 สุวิภา เอี่ยมสวัสดิกุล 1
17 อรวรรณ ฉัตรจันทร์ 1
18 จุฑารัตน์ ดำรงกุล 1
19 ปรัชญา แสงเงินอ่อน 1
20 รชต พืชจันทร์ 1
21 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
22 ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ 1
23 พรรณภา สมเชื้อเวียง 1
24 Apinya Doungchantr 1
25 Chanatip Samart 1
26 วิลาสินี พรมศิลา 1
27 ภัทชนก เเก้วพงศธร 1
28 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
29 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
30 อรรถศักดิ์ จารีย์ 1
31 นายพิริยะ ปิ่นทอง 1
32 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 6
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 10
11 2546 7
12 2526 1
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกะลาปาล์มโดยใช้ Extrude-Screw Fast Pyrolyzer
2 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
3 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดทาร์ของไม้ยูคาลิปตัสด้วยความร้อนในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง
ปี พ.ศ. 2555
4 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพโดยตัวเร่งปฏิกิริยา Co/Mo2, Co/Mo/Fe, Co/Mo/Ni บน SUZ-4 และ ZSM-5
ปี พ.ศ. 2554
5 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวลในปฏิกรณ์ต้นแบบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
6 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากกากเมล็ดกาแฟ ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซีจีเนชันและอัลคีเลชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา CoMo
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้วุ้นผงบุกและวุ้งผงบุกผสมเม็ดแมงลักเป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อหน่วงเวลาการลุกติดไฟ
ปี พ.ศ. 2552
8 การเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
9 การเปลี่ยนกากน้ำหมักชีวภาพไปเป็นนำมันชีวมวล และถ่านชีวมวล ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส
10 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
11 การเตรียมแอสฟัลท์อิมัลชันเพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
12 การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ จากน้ำมันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร
13 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำมันชีวภาพที่ผลิตจากกากถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยา Co-Ni บนตัวรองรับซีเรียมออกไซด์ขนาดนาโนเมตรซึ่งผลิตจากเทคนิคสเปรย์ไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำจากน้ำมันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร
ปี พ.ศ. 2550
15 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอรัฟเคชันน้ำมันสบู่ดำ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิด : SO4/ZrO2, CaSO4 และ FeSO4 /
ปี พ.ศ. 2549
16 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิด: SO2-4, ZrO2, CaSO4
ปี พ.ศ. 2548
17 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เกิดจากกระบวนการไพโรไลซีส พลาสติกที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ โดยใช้ตัวดูดซับและเหล็กออกไซด์ขนาดนาโน
18 การผลิตถ่านกัมมันต์จากพลาสติก และยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2547
19 กระบวนการเปลี่ยนพอลิไวนิลคลอไรด์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมบนซิลิกาอะลูมินาและตัวเร่งปฏิกิริยากรด
20 การผลิตวัสดุรองชายน้ำของพื้นปูกระบะรถโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนและสารเสริมแรง(ทุนประเภท IRPUS)
21 การพัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมเพื่อใช้ทดแทนเทอร์โมพลาสติกโอเลฟิสน์ (ทุนประเภท IRPUS)
22 การพิมพ์สีบนพลาสติก การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน(ทุนประเภท IRPUS)
23 การเตรียมแอสพัลท์อิมัลชันเพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
24 สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนและต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต (ทุนประเภท ฝ่าย 5 )
25 การเตรียมแอสฟัลท์อิมัลชัน เพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
26 ปฏิกิริยาคะตะไลติกไฮโดรแครกกิ้งของไดฟินิลมีเทน พอลิเอทธิลีน และน้ำมันหนักจากกระบวนการไพโรไลซิสพอลิสไตรีน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร เตรียมโดยวิธีรีเวอร์สไมเซลส์ : ศึกษาผลของซัลเฟอร์และน้ำ
27 ต้นทุนหน่วยบริการผู้ป่วย รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
28 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตถ่านเศรษฐกิจ จากซังข้าวโพด : กรณีศึกษา โรงงานถ่านเทียม ส.ทวีคูณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2546
29 กระบวนการเปลี่ยนพอลิกไวนิกคลอไรด์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิปดิมัม บนซิลิกาอลูมินาและตัวเร่งปฏิกิริยากรด
30 การผลิตวัสดุรองชายน้ำของพื้นปูกระบะรถโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพีลีนและการเสริมแรง
31 การพัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมเพื่อใช้ทดแทนเทอร์โมพลาสติกโอเลฟิน
32 การพิมพ์สีบนพลาสติก : การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน
33 การเปลี่ยนพลาสติกไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
34 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่ากะหร่าง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35 การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแบบรับ-ให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
36 การทำแห้งเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้