ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา จุฑางกูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 4
2 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 3
3 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
4 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
5 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
6 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
7 วารุณี วารัญญานนท์ 2
8 สร้อยทอง สายหยุดทอง 2
9 รังสิมา เก่งการพานิช 2
10 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
11 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
12 บุญมา นิยมวิทย์ 1
13 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
14 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
15 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
16 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
17 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
18 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
19 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
20 งามจิตร โล่วิทูร 1
21 ชิดชม ฮิรางะ 1
22 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
23 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
24 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 1
25 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
26 วินัศ ภูมินาถ 1
27 วรพล เพ็งพินิจ 1
28 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
29 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
30 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
31 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
32 Takeo Shiina 1
33 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
34 Ilmi Hewajulige 1
35 วรรณดี สุทธินรากร 1
36 พิศมัย ศรีชาเยช 1
37 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 2
6 2548 3
7 2547 1
8 2545 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก
ปี พ.ศ. 2553
4 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดขาวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2548
8 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables.
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
10 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงาน ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2545
12 Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables