ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ สวนคำกอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเอทานอล และแก๊สชีวภาพจากลำไยตกเกรด
2 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร และการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อัลตราโซนิค /
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาประจำพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเหนียวในเขตภาค-เหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
6 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเหนียวในเขตภาค-เหนือของประเทศไทย (ปี 2541)
7 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเหนียวในเขตภาค-เหนือของประเทศไทย (ปี 2542)
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเหนียวในเขตภาค-เหนือของประเทศไทย