ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 13
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 8
3 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7
4 กมล ฉวีวรรณ 6
5 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
6 อารุณี ชัยสิงห์ 6
7 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
8 Theerayut Toojinda 6
9 ประจวบ หลำอุบล 6
10 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
11 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 4
12 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
13 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
14 ปัทมา ศิริธัญญา 3
15 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
16 อุไร เผ่าสังข์ทอง 3
17 อนุชา พลับพลา 3
18 รัชนี คงคาฉุยฉาย 3
19 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 3
20 ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 2
21 Peerasak Srinives 2
22 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
23 สุรัตน์ โคมินทร์ 2
24 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 2
25 พงศธร สังข์เผือก 2
26 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 2
27 ริญ เจริญศิริ 2
28 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2
29 Somvong Trakoonrung 2
30 วินธัย กมลสุขยืนยง 2
31 ประไพศรี ศิริจักรวาล 2
32 อภิชาติ เนินพลับ 2
33 Somvong Tragoonrung 2
34 รจนา ชุณหบัณฑิต 2
35 เอกราช เกตวัลย์ 2
36 นงนาถ พ่อค้า 2
37 อชิรญา คำจันทร์ 2
38 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
39 อำนวย โยธาศิริ 2
40 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
41 วิทยา แสงแก้วสุข 2
42 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
43 พรรัตน์ สินชัยพานิช 2
44 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
45 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
46 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
47 สุวพร เหลืองขมิ้น 2
48 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ 2
49 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 2
50 นายอนุชา พลับพลา 2
51 สุกัญญา วงศ์พรชัย 2
52 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
53 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
54 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
55 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
56 เอกราช เกตวัลห์ 1
57 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
58 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
59 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
60 วิภา หงษ์ตระกูล 1
61 Voravit Siripholvat 1
62 Pissawan Geimsombat 1
63 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
64 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
65 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
66 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
67 Chanakarn Vongsaprom 1
68 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
69 Siangchai Sriprakhon 1
70 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
71 น.ส.นงนาถ พ่อค้า 1
72 แสงชัย ศรีประโคน 1
73 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
74 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
75 Apichart Noenplab 1
76 ศิวเรศ อารีกิจ 1
77 Pattama Sirithanya 1
78 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
79 เอ็ดดี้, รูเบน 1
80 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
81 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
82 สมหมาย อมรศิลป์ 1
83 สามารถ วันชะนะ 1
84 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
85 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
86 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
87 อรุณี สุรินทร์ 1
88 Poonsak Mekwatanakarn 1
89 สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
90 สุมน ห้อยมาลา 1
91 โจนา แลนเซเรส 1
92 นายทัตธน กิจการอาสา 1
93 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
94 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
95 Ruben Eddy 1
96 Surapong Sakarung 1
97 Somwong Tragoonrung 1
98 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
99 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
100 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
101 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
102 นายมีชัย เซี่ยงหลิว 1
103 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
104 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
105 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
106 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
107 นายชาตรี แสนสุข 1
108 นายไวพจน์ กันจู 1
109 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
110 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
111 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
112 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ 1
113 นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
114 นาย อาณัติ สุขีวงศ์ 1
115 สาธิต ทยาพัชร 1
116 นายมหาราช คุณาวุฒินันท์ 1
117 นายดนุพล เจกบุตร 1
118 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
119 นายสุมน ห้อยมาลา 1
120 นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 1
121 Patcharin Tanya 1
122 Suk-Ha Lee 1
123 ผู้ช่วยวิจัย 1
124 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
125 อาจารย์บุญธง 1
126 Sontichai Chanprame 1
127 Jirawat Sanitchon 1
128 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
129 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
130 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
131 Victor N. Njiti 1
132 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
133 Kanokporn Triwitayakorn 1
134 วิฑิตร ใจอารีย 1
135 Witith Chai-arree 1
136 Khin Than Nwe 1
137 Myint Yi 1
138 Meechai Siangliw 1
139 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
140 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
141 กนกพร ไตรวิทยากร 1
142 ทิวา พาโคกทม 1
143 Pattama Sirithunya 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2555 1
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2540 1
19 2539 1
20 2538 2
21 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
7 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
8 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
9 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
10 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2553
11 การคัดกรองประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ และพันธุศาสตร์ของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด
ปี พ.ศ. 2552
12 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
13 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
15 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
16 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
18 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
ปี พ.ศ. 2549
19 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
20 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
21 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
22 การบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
24 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
25 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
26 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
27 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
28 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
30 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
31 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
32 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
33 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2538
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
35 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ