ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 13
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 8
3 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7
4 ประจวบ หลำอุบล 6
5 อารุณี ชัยสิงห์ 6
6 กมล ฉวีวรรณ 6
7 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
8 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
9 Theerayut Toojinda 6
10 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
11 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 4
12 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
13 อุไร เผ่าสังข์ทอง 3
14 รัชนี คงคาฉุยฉาย 3
15 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
16 ปัทมา ศิริธัญญา 3
17 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
18 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 3
19 อนุชา พลับพลา 3
20 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ 2
21 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
22 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
23 อำนวย โยธาศิริ 2
24 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
25 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
26 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
27 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
28 สุวพร เหลืองขมิ้น 2
29 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 2
30 พงศธร สังข์เผือก 2
31 วิทยา แสงแก้วสุข 2
32 ประไพศรี ศิริจักรวาล 2
33 พรรัตน์ สินชัยพานิช 2
34 สุกัญญา วงศ์พรชัย 2
35 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 2
36 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
37 นายอนุชา พลับพลา 2
38 ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 2
39 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 2
40 นงนาถ พ่อค้า 2
41 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
42 ริญ เจริญศิริ 2
43 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
44 สุรัตน์ โคมินทร์ 2
45 รจนา ชุณหบัณฑิต 2
46 Peerasak Srinives 2
47 Somvong Trakoonrung 2
48 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2
49 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
50 วินธัย กมลสุขยืนยง 2
51 อภิชาติ เนินพลับ 2
52 Somvong Tragoonrung 2
53 อชิรญา คำจันทร์ 2
54 เอกราช เกตวัลย์ 2
55 อรุณี สุรินทร์ 1
56 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
57 Poonsak Mekwatanakarn 1
58 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
59 สามารถ วันชะนะ 1
60 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
61 Ruben Eddy 1
62 สมหมาย อมรศิลป์ 1
63 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
64 เอ็ดดี้, รูเบน 1
65 โจนา แลนเซเรส 1
66 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
67 นายทัตธน กิจการอาสา 1
68 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
69 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
70 สุมน ห้อยมาลา 1
71 สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
72 Somwong Tragoonrung 1
73 Pattama Sirithanya 1
74 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
75 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
76 Surapong Sakarung 1
77 นายสุมน ห้อยมาลา 1
78 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
79 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
80 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
81 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
82 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
83 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
84 วิภา หงษ์ตระกูล 1
85 นายชาตรี แสนสุข 1
86 นายไวพจน์ กันจู 1
87 นายมีชัย เซี่ยงหลิว 1
88 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
89 นายมหาราช คุณาวุฒินันท์ 1
90 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ 1
91 นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
92 นาย อาณัติ สุขีวงศ์ 1
93 นายดนุพล เจกบุตร 1
94 นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 1
95 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
96 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
97 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
98 สาธิต ทยาพัชร 1
99 ผู้ช่วยวิจัย 1
100 Sontichai Chanprame 1
101 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
102 Kanokporn Triwitayakorn 1
103 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
104 อาจารย์บุญธง 1
105 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
106 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
107 Victor N. Njiti 1
108 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
109 Jirawat Sanitchon 1
110 กนกพร ไตรวิทยากร 1
111 ทิวา พาโคกทม 1
112 Myint Yi 1
113 Suk-Ha Lee 1
114 Patcharin Tanya 1
115 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
116 Khin Than Nwe 1
117 Witith Chai-arree 1
118 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
119 Meechai Siangliw 1
120 วิฑิตร ใจอารีย 1
121 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
122 Pattama Sirithunya 1
123 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
124 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
125 Voravit Siripholvat 1
126 ศิวเรศ อารีกิจ 1
127 เอกราช เกตวัลห์ 1
128 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
129 Pissawan Geimsombat 1
130 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
131 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
132 แสงชัย ศรีประโคน 1
133 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
134 Chanakarn Vongsaprom 1
135 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
136 Siangchai Sriprakhon 1
137 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
138 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
139 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
140 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
141 Apichart Noenplab 1
142 น.ส.นงนาถ พ่อค้า 1
143 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2555 1
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2540 1
19 2539 1
20 2538 2
21 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
7 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
8 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
9 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
10 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2553
11 การคัดกรองประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ และพันธุศาสตร์ของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด
ปี พ.ศ. 2552
12 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
13 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
15 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
16 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
18 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
ปี พ.ศ. 2549
19 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
20 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
21 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
22 การบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
24 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
25 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
26 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
27 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
28 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
30 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
31 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
32 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
33 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2538
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
35 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ