ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 47
2 นันทิยา พวงนาค 5
3 นันทนิต โพธิวรรณ 5
4 ธนิตา เบ็งสงวน 5
5 พจนี วัฒนมงคล 2
6 สรียา โชติธรรม 2
7 ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 2
8 ภัทรา พิทักษานนท์กุล 2
9 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
11 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
12 นภสร โกวรรธนะกุล 1
13 กำจัด มงคลกุล 1
14 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 วินัย งามแสง 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 Yeshey Penjor 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 Kasidit Nootong 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 ภารดี ศิริสุทธิพัฒนา 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
41 Ampa Luiengpirom 1
42 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 Sompol Sanguanrungsirikul 1
46 บรรจง คณะวรรณ 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 Sumphan Wongseripipatana 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 Vimolmas Lipipun 1
53 Puttipongse Varavudhi 1
54 Kitpramuk Tantayaporn 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 สมชัย วัฒนการุณ 1
57 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
58 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
59 Chakkaphan Sutthirat 1
60 สุมา เมืองใย 1
61 วิมล เหมะจันทร 1
62 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
63 ละอองทิพย์ เหมะ 1
64 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
65 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
66 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
67 ประคอง ชอบเสียง 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สุณิสา พรกิตติโชติเจริญ 1
71 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
72 สมพร พรมดี 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
75 สายฝน ควรผดุง 1
76 นชา พัฒน์ชนะ 1
77 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 ฉัตรดนัย ศรชัย 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 อินทุอร อินทชูต 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 พิริยา ยังรอต 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
87 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 ธีตา ตันโชติกุล 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 ปรินทร์ บุญทศ 1
93 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
96 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 อวย เกตุสิงห์ 1
99 ช่อผกา แซ่โค้ว 1
100 ประธาน ดาบเพชร 1
101 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
102 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
105 ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 กระมล ทองธรรมชาติ 1
108 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
109 สินีนาถ เศวตสุพร 1
110 Panee Boonthavi 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
113 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
114 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
115 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 ชูชัย สมิทธิไกร 1
118 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
119 วรรณี แกมเกตุ 1
120 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
123 ปนัดดา นวธนโชติ 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ชุติมา ก๋งทอง 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 ธัญธริกา บุญธรรม 1
128 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
129 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
130 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
131 ศศิกานต์ โคตสา 1
132 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 Thada Jirajaras 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
141 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
142 ธัญศญา รักความสุข 1
143 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
144 กุลธิดา จันทป 1
145 กรองทอง แก้วน้อย 1
146 พิชญา นาวีระ 1
147 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
148 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
149 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
150 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
151 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
152 นูรีซัน และยาชิง 1
153 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
154 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
155 สุวดี ยาป่าคาย 1
156 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
157 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
158 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
159 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
160 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
161 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
162 แพรไพลิน บุปผา 1
163 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
164 พัทธมน ชูวิทย์ 1
165 ชานนท์ ศิริธร 1
166 ผดารัช สีดา 1
167 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
168 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
169 Jittima Chatchawansaisin 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
172 ศุกันยา ห้วยผัด 1
173 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
174 Thanathon Sesuk 1
175 Acom Sornsute 1
176 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
177 Anawatch Mitpratan 1
178 Chayaporn Supachartwong 1
179 Waraporn Siriterm 1
180 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
181 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
182 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
183 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
184 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
185 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
186 Boonchai Sangpetngam 1
187 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
188 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
189 Chalermpol Leevailoj 1
190 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
193 อุทัย บุญประเสริฐ 1
194 Somying Tumwasorn 1
195 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
196 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
197 Srilert Chotpantarat 1
198 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
199 Wilai Anomasiri 1
200 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
201 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
202 วัฒนชัย สมิทธากร 1
203 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
204 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
205 กาญจนา แก้วเทพ 1
206 ศิริชัย ศิริกายะ 1
207 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
208 Vanida Chantarateptawan 1
209 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
210 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
212 วิไล ชินธเนศ 1
213 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
214 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
215 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
216 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
217 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
218 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
219 เจษฎา ขมวิเศษ 1
220 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
221 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
222 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
223 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
224 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
225 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
226 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
227 คัคนางค์ มณีศรี 1
228 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
230 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
231 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
232 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
233 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
234 สุภางค์ เณรบำรุง 1
235 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
236 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
237 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
238 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
239 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 8
3 2556 10
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 12
7 2552 2
8 2551 14
9 2550 9
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
3 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
4 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
5 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
6 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
7 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
8 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
9 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
10 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
11 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
12 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
13 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
15 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
16 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
17 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
18 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร การเห็นคุณค่าในตนเอง และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการโกหกและความเป็นไปได้ในการโกหก
19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
20 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
21 อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน
22 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2554
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
25 ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
26 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน และวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกใจมั่นในงานและความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีความเพลินในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
27 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
29 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2553
31 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
32 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
34 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
35 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
36 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
37 อิทธิพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
39 List assignment problems
40 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
41 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
42 อิทธพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2552
43 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้และการตัดสินใจในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
44 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้การตัดสินในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
45 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
46 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สาม และความคล้ายคลึงต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
47 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
48 ผลของการเติมเต็มและความคล้ายคลึงในพฤติกรรมครอบงำและยอมตามต่อความชอบพอ ความสบายใจ การรับรู้ความสามารถและการคุกคาม
49 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
50 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
52 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
54 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
55 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
56 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สามและความคล้ายคลึง ต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
57 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
58 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
ปี พ.ศ. 2550
59 ผลของการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอารมณ์ต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
60 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
61 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
62 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
63 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
64 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
65 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
67 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ