ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 สมฤทัย ตันเจริญ 7
3 ดาวรุ่ง คงเทียน 6
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 6
5 อนันต์ ทองภู 5
6 นิลุบล ทวีกุล 5
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
10 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
11 วสันต์ วรรณจักร์ 3
12 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
13 วุฒิพล จันสระคู 3
14 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
15 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
16 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
17 วนิดา โนบรรเทา 3
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
19 วิทูร อมรพล 3
20 สมควร คล้องช้าง 3
21 เหรียญทอง พานสายตา 3
22 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
23 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
24 วาสนา วันดี 3
25 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
26 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
27 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
28 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
29 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
30 สรัตนา เสนาะ 2
31 อุชฎา สุขจันทร์ 2
32 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
33 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
34 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
35 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
36 สุภำพร สุขโต 2
37 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
38 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
39 อภิชำต เมืองซอง 2
40 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
41 รัฐกร สืบคา 2
42 สาธิต อารีรักษ์ 2
43 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
44 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
45 ไพรสน รุจิคุณ 2
46 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
47 รมิดา ขันตรีกรม 2
48 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
49 วริศ แคนคอน 2
50 ศิริขวัญ ภู่นา 2
51 มำลัย กล่อมแก้ว 2
52 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
53 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
54 อุบล หินเธาว์ 2
55 วารีย์ ทองมี 2
56 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
58 เมธำพร พุฒขำว 2
59 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
60 ปรีชา กาเพ็ชร 2
61 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
62 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
63 บุญญาภา ศรีหาตา 2
64 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
65 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
66 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
67 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
68 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
69 เสำวรี บำรุง 2
70 สมชำย บุญประดับ 2
71 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
72 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
73 วนิดำ โนบรรเทำ 2
74 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
75 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
76 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
77 วรกานต์ ยอดชมภู 1
78 เมธาพร พุฒขาว 1
79 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
80 มนตรี ปานตู 1
81 พัชรินทร์ นามวง์ 1
82 ปิยะรัตน์ จังพล 1
83 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มาลัย กล่อมแก้ว 1
87 สมบูรณ์ วันดี 1
88 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
89 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 วิทยา ตรีโลเกศ 1
96 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
97 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
98 จงรักษ์ จารุเนตร 1
99 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
100 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
101 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
102 เสาวรี บำรุง 1
103 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2555 1
5 543 5