ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 สมฤทัย ตันเจริญ 7
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 6
4 ดาวรุ่ง คงเทียน 6
5 อนันต์ ทองภู 5
6 นิลุบล ทวีกุล 5
7 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
9 สุภาพร สุขโต 4
10 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
11 วิทูร อมรพล 3
12 วสันต์ วรรณจักร์ 3
13 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
14 วุฒิพล จันสระคู 3
15 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
16 สมควร คล้องช้าง 3
17 เหรียญทอง พานสายตา 3
18 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
19 วนิดา โนบรรเทา 3
20 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
21 วาสนา วันดี 3
22 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
23 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
24 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
25 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
26 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
27 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
28 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
29 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
30 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
31 รัฐกร สืบคา 2
32 วริศ แคนคอน 2
33 ไพรสน รุจิคุณ 2
34 อุชฎา สุขจันทร์ 2
35 สาธิต อารีรักษ์ 2
36 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
37 ศิริขวัญ ภู่นา 2
38 รมิดา ขันตรีกรม 2
39 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
40 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
41 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
42 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
43 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
44 อุบล หินเธาว์ 2
45 บุญญาภา ศรีหาตา 2
46 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
47 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
48 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
49 ปรีชา กาเพ็ชร 2
50 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
51 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
52 วนิดำ โนบรรเทำ 2
53 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
54 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
55 เสำวรี บำรุง 2
56 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
57 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
58 สรัตนา เสนาะ 2
59 วารีย์ ทองมี 2
60 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
61 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
62 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
63 สมชำย บุญประดับ 2
64 อภิชำต เมืองซอง 2
65 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
66 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
67 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
68 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
69 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
70 เมธำพร พุฒขำว 2
71 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
72 มำลัย กล่อมแก้ว 2
73 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
74 สุภำพร สุขโต 2
75 ปิยะรัตน์ จังพล 1
76 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
77 มาลัย กล่อมแก้ว 1
78 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
79 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
80 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
81 สมบูรณ์ วันดี 1
82 เบญจมาศ คำสืบ 1
83 จิราภา เมืองคล้าย 1
84 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
85 ประชา ถ้ำทอง 1
86 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
87 วิทยา ตรีโลเกศ 1
88 ประชา ถ้าทอง 1
89 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
90 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
91 จงรักษ์ จารุเนตร 1
92 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
93 เสาวรี บำรุง 1
94 สมชาย บุญประดับ 1
95 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
96 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
97 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
98 พัชรินทร์ นามวง์ 1
99 วรกานต์ ยอดชมภู 1
100 เมธาพร พุฒขาว 1
101 มนตรี ปานตู 1
102 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
103 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2555 1
5 543 5