ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ อินทรังษี,
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุสรณ์ อินทรังษี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2551
2 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐ ที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อย โดยกระบวนการโคลนแข็ง
3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน
4 การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2541
5 โครงการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง หญ้าหวานและผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน:ความปลอดภัยและการนำมาใช้