ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
2 การขยายพันธุ์และจัดเตรียมต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในหลอดทดลอง(in vito) และนำไปปลูกยังถิ่นเดิม (in situ)
ปี พ.ศ. 2553
3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 การสำรวจพืชพื้นเมืองกินได้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา
6 ประสิทธิผลการนวดไทยรักษาอาการหัวไหล่ติดโดยวิธีของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส
ปี พ.ศ. 2552
7 ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของตะกอนท้องน้ำและการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพของตะกอนท้องน้ำจากในแหล่งน้ำของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
8 พรรณกุ้ง ปู หอย ปลา และ อุปนิสัยการกินอาหารเบื้องต้นในแหล่งน้ำพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 ความหลากหลายของราเอนโดไฟต์ในพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา
10 การสำรวจและจำแนกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลสที่แยกได้จากดินในบริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้ประโยชน์
11 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ.สุราษฎร์ธานี
12 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
13 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
15 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
16 การใช้แบบแผน RAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมพืชสกุลกระชาย
17 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
18 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้