ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 4
7 ปิยะรัตน์ จังพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 เอมอร เพชรทอง 3
10 สมพงษ์ ทองช่วย 3
11 วัลลีย์ อมรพล 3
12 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
13 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
14 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
15 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
16 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
17 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
18 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
19 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
20 ประพิศ วองเทียม 3
21 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
22 อานนท์ มลิพันธ์ 3
23 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
24 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
25 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
26 มณี หาชานนท์ 3
27 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
28 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
29 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
30 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
31 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
32 จรรยา มณีโชติ 3
33 ศักดา พุทธพาธ 3
34 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
35 โอภำษ บุญเส็ง 3
36 ลักขณา บำรุงศรี 3
37 มานิตา คงชื่นสิน 3
38 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
39 สุเทพ สหายา 3
40 อัมพร วิโนทัย 3
41 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
42 กุลชาติ นำคจันทึก 3
43 จำนง ชัญถาวร 3
44 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
45 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
46 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
47 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
48 สาคร โรจนัย 3
49 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
50 สุมนำ งามผ่องใส 3
51 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
52 เมธาพร พุฒขำว 3
53 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
54 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
55 จงรักษ์ จารุเนตร 3
56 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
57 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
58 แฉล้ม มาศวรรณา 3
59 เมธาพร พุฒขาว 3
60 รัศมี สิมมา 3
61 โอภาษ บุญเส็ง 3
62 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
63 รจนา ไวยเจริญ 3
64 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
65 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
66 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
67 สุนัดดา เชาวลิต 3
68 วลัยพร ศะศิประภา 3
69 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
70 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
71 เบญจมาศ คำสืบ 3
72 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
73 ศศิธร ประพรม 3
74 อิทธิพล บรรณาการ 3
75 ชมัยพร บัวมาศ 3
76 มัตติกา ทองรส 3
77 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
78 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
79 ปรัชญา เอกฐิน 3
80 สุชาติ คำอ่อน 3
81 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
82 สายชล แสงแก้ว 3
83 สันติ พรหมคำ 3
84 พวงผกา อ่างมณี 3
85 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
86 กิติพร เจริญสุข 3
87 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
88 สุภาวดี สมภาค 3
89 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
90 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
91 จารุวรรณ บางแวก 3
92 วินัย ศรวัต 3
93 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
94 ประนอม ใจอ้าย 3
95 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
96 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
97 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
98 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
99 อิสระ พุทธสิมมา 3
100 ฉลอง เกิดศรี 3
101 ณิชา โป้ทอง 3
102 ปรีชา กาเพ็ชร 1
103 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
104 นาฏญา โสภา 1
105 ไพริน ผลตระกูล 1
106 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
107 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
108 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
109 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
110 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
111 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
112 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
113 พิกุล ซุนพุ่ม 1
114 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
115 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
116 วาสนา วันดี 1
117 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
118 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
119 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
120 มัทนา วานิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11