ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
3 ปรีชา แสงโสดา 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 4
7 ปิยะรัตน์ จังพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
10 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
11 แฉล้ม มาศวรรณา 3
12 กิติพร เจริญสุข 3
13 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
14 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
15 ประพิศ วองเทียม 3
16 จารุวรรณ บางแวก 3
17 จงรักษ์ จารุเนตร 3
18 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
19 อานนท์ มลิพันธ์ 3
20 สุชาติ คำอ่อน 3
21 สันติ พรหมคำ 3
22 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
23 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
24 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
25 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
26 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
27 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 พวงผกา อ่างมณี 3
30 สุภาวดี สมภาค 3
31 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
32 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
33 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
38 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
39 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
40 สาคร โรจนัย 3
41 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
42 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
43 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
44 ฉลอง เกิดศรี 3
45 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
46 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
47 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
48 วัลลีย์ อมรพล 3
49 สมพงษ์ ทองช่วย 3
50 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
51 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
52 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
53 เอมอร เพชรทอง 3
54 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
55 สายชล แสงแก้ว 3
56 เบญจมาศ คำสืบ 3
57 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
58 ณิชา โป้ทอง 3
59 อัมพร วิโนทัย 3
60 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
61 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
62 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
63 ศศิธร ประพรม 3
64 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
65 วลัยพร ศะศิประภา 3
66 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
67 มานิตา คงชื่นสิน 3
68 จำนง ชัญถาวร 3
69 สุมนำ งามผ่องใส 3
70 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
71 เมธาพร พุฒขำว 3
72 กุลชาติ นำคจันทึก 3
73 โอภำษ บุญเส็ง 3
74 ลักขณา บำรุงศรี 3
75 จรรยา มณีโชติ 3
76 ศักดา พุทธพาธ 3
77 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
78 มัตติกา ทองรส 3
79 สุเทพ สหายา 3
80 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
81 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
82 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
83 รจนา ไวยเจริญ 3
84 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
85 ประนอม ใจอ้าย 3
86 อิสระ พุทธสิมมา 3
87 ชมัยพร บัวมาศ 3
88 วินัย ศรวัต 3
89 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
90 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
91 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
92 เมธาพร พุฒขาว 3
93 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
94 สุนัดดา เชาวลิต 3
95 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
96 ปรัชญา เอกฐิน 3
97 อิทธิพล บรรณาการ 3
98 โอภาษ บุญเส็ง 3
99 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
100 รัศมี สิมมา 3
101 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
102 มัทนา วานิชย์ 1
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
104 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
105 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
106 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
107 วาสนา วันดี 1
108 ไพริน ผลตระกูล 1
109 นาฏญา โสภา 1
110 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
112 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
114 ปรีชา กาเพ็ชร 1
115 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
116 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
117 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
118 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
119 พิกุล ซุนพุ่ม 1
120 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11