ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 เสาวรี บำรุง 6
3 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
4 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
5 ปรีชา แสงโสดา 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 4
7 ปิยะรัตน์ จังพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 ชมัยพร บัวมาศ 3
10 มัตติกา ทองรส 3
11 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
12 ศศิธร ประพรม 3
13 อิทธิพล บรรณาการ 3
14 ปรัชญา เอกฐิน 3
15 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
16 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
17 เมธาพร พุฒขาว 3
18 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
19 สุนัดดา เชาวลิต 3
20 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
21 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
22 มานิตา คงชื่นสิน 3
23 ลักขณา บำรุงศรี 3
24 จรรยา มณีโชติ 3
25 สุเทพ สหายา 3
26 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
27 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
28 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
29 เบญจมาศ คำสืบ 3
30 วลัยพร ศะศิประภา 3
31 รจนา ไวยเจริญ 3
32 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
33 ฉลอง เกิดศรี 3
34 ณิชา โป้ทอง 3
35 อิสระ พุทธสิมมา 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 สายชล แสงแก้ว 3
41 สันติ พรหมคำ 3
42 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
43 วินัย ศรวัต 3
44 ศักดา พุทธพาธ 3
45 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
46 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
47 โอภาษ บุญเส็ง 3
48 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
49 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
50 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
51 ประนอม ใจอ้าย 3
52 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
53 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
54 รัศมี สิมมา 3
55 อัมพร วิโนทัย 3
56 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
57 ประพิศ วองเทียม 3
58 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
59 จงรักษ์ จารุเนตร 3
60 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
61 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
62 วัลลีย์ อมรพล 3
63 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
64 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
65 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
66 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
67 อานนท์ มลิพันธ์ 3
68 สุภาวดี สมภาค 3
69 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
70 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
71 พวงผกา อ่างมณี 3
72 จารุวรรณ บางแวก 3
73 กิติพร เจริญสุข 3
74 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
75 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
76 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
77 แฉล้ม มาศวรรณา 3
78 สมพงษ์ ทองช่วย 3
79 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
80 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
81 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
82 สาคร โรจนัย 3
83 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
84 เมธาพร พุฒขำว 3
85 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
86 โอภำษ บุญเส็ง 3
87 เอมอร เพชรทอง 3
88 จำนง ชัญถาวร 3
89 สุมนำ งามผ่องใส 3
90 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
91 กุลชาติ นำคจันทึก 3
92 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
93 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
94 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
95 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
96 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
97 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
98 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
99 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
100 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
101 มณี หาชานนท์ 3
102 มัทนา วานิชย์ 1
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
104 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
105 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
106 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
107 วาสนา วันดี 1
108 ไพริน ผลตระกูล 1
109 นาฏญา โสภา 1
110 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
112 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
114 ปรีชา กาเพ็ชร 1
115 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
116 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
117 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
118 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
119 พิกุล ซุนพุ่ม 1
120 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11