ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 ปิยะรัตน์ จังพล 4
7 สุภาพร สุขโต 4
8 บุญญาภา ศรีหาตา 4
9 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
10 สาคร โรจนัย 3
11 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
12 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
13 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
14 จำนง ชัญถาวร 3
15 กุลชาติ นำคจันทึก 3
16 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
17 สุมนำ งามผ่องใส 3
18 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
19 เมธาพร พุฒขำว 3
20 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
21 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
22 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
23 เอมอร เพชรทอง 3
24 สมพงษ์ ทองช่วย 3
25 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
26 โอภำษ บุญเส็ง 3
27 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
28 มณี หาชานนท์ 3
29 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
30 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
31 มานิตา คงชื่นสิน 3
32 มัตติกา ทองรส 3
33 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
34 ศศิธร ประพรม 3
35 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
36 ชมัยพร บัวมาศ 3
37 อิทธิพล บรรณาการ 3
38 ปรัชญา เอกฐิน 3
39 เมธาพร พุฒขาว 3
40 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
41 สุนัดดา เชาวลิต 3
42 วลัยพร ศะศิประภา 3
43 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
44 วัลลีย์ อมรพล 3
45 ลักขณา บำรุงศรี 3
46 จรรยา มณีโชติ 3
47 ศักดา พุทธพาธ 3
48 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
49 อัมพร วิโนทัย 3
50 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
51 เบญจมาศ คำสืบ 3
52 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
53 สุเทพ สหายา 3
54 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
55 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
56 อิสระ พุทธสิมมา 3
57 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
58 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
59 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
60 ณิชา โป้ทอง 3
61 ฉลอง เกิดศรี 3
62 สันติ พรหมคำ 3
63 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
64 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
65 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
66 ประนอม ใจอ้าย 3
67 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
68 โอภาษ บุญเส็ง 3
69 รัศมี สิมมา 3
70 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
71 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
72 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
73 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
74 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
75 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
76 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
77 รจนา ไวยเจริญ 3
78 สายชล แสงแก้ว 3
79 วินัย ศรวัต 3
80 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
81 จงรักษ์ จารุเนตร 3
82 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
83 อานนท์ มลิพันธ์ 3
84 ประพิศ วองเทียม 3
85 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
86 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
87 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
88 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
89 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
90 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
91 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
92 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
94 พวงผกา อ่างมณี 3
95 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
96 สุภาวดี สมภาค 3
97 สุชาติ คำอ่อน 3
98 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
99 จารุวรรณ บางแวก 3
100 แฉล้ม มาศวรรณา 3
101 กิติพร เจริญสุข 3
102 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
103 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
104 วาสนา วันดี 1
105 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
106 มัทนา วานิชย์ 1
107 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
108 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
109 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
110 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
111 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
112 ปรีชา กาเพ็ชร 1
113 ไพริน ผลตระกูล 1
114 นาฏญา โสภา 1
115 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
116 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
117 พิกุล ซุนพุ่ม 1
118 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
119 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
120 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11