ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เพียรชนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อนุชา เพียงชนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 1
10 2548 2
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อรองรับการวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน
4 การบริหารจัดการกุดและบุ่ง กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
6 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา: ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
7 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะกรณีศึกษา บ่อฝังกลบขยะ จังหวัดอำนาจเจริญ
8 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา: ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
9 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะกรณีศึกษา บ่อฝังกลบขยะ จังหวัดอำนาจเจริญ
10 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและดิน บริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ำมูลตอนล่างกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
12 การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ำมูลตอนล่างกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
13 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำ น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ
14 ระดับการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในน้ำ น้ำใต้ดินและดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล
16 การศึกษาระดับการปนเปื้อนของสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนในน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเทคนิค headspace solid-phase microextraction ควบคู่กับ gas chromatography-tandem mass spectrometry เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฆ่าแมลงในตะกอนดินจากแม่น้ำโขง
18 การพัฒนาเทคนิค headspace solid-phase microextraction ควบคู่กับ gas chromatography-tandem mass spectrometry เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฆ่าแมลงในตะกอนดินจากแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ. 2548
20 4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี
21 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม