ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
3 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
6 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
7 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
8 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
12 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
13 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
14 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
15 - 47
16 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
17 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
18 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
19 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
20 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
21 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
22 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
25 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
26 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
27 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
28 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
29 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
30 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
33 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
36 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
37 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
38 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
39 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
40 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
41 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
42 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
43 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
44 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
45 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
46 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
47 กำธร มาลาธรรม 3
48 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 3
49 พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 3
50 สิริอร วัชรานันท์ 2
51 ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2
52 สมนึก สังฆานุภาพ 2
53 สถาบันบำราศนราดูร 1
54 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 Anucha Apisarnthanarak 1
56 จุไร วงศ์สวัสดิ์ 1
57 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 14
2 2552 2
3 2551 1
4 2549 2
5 1086 48
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Acknowledgments
2 Application of a 3-item adherence metric to monitor antiretroviral medication adherence in a resource-limited setting.
3 Detection by microneutralization of antibodies against avian influenza virus in an endemic avian influenza region
4 Effectiveness of a catheter-associated bloodstream infection bundle in a Thai tertiary care center: a 3-year study.
5 Factors associated with health care-associated 2009 influenza a (H1N1) virus infection among Thai health care workers.
6 Impact of education and an antifungal stewardship program for candidiasis at a Thai tertiary care center.
7 Implementation of an infection control bundle in a school to reduce transmission of influenza-like illness during the novel influenza A 2009 H1N1 pandemic.
8 Long-Term outcomes of HIV infected patients with <95% rates of adherence to nonnucleoside reversetranscriptase inhibitors
9 Outbreak of Influenza A (2009) H1N1 among Thai Healthcare Workers: Is It Time to Integrate a Vaccination Program?
10 Rapid Testing for Pandemic Influenza A (H1N1): Diagnostic Test Utility and Specimen Source.
11 Reduction of seasonal influenza transmission among healthcare workers in an intensive care unit: a 4-year intervention study in Thailand.
12 Synergistic activities between carbapenems and other antimicrobial agents against Acinetobacter baumannii including multidrug-resistant and extensively drug-resistant isolates
13 Use of high-dose 4-hour infusion of doripenem in combination with fosfomycin for treatment of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia.
14 Use of high-dose 4-hour infusion of doripenem, in combination with fosfomycin, for treatment of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia.
ปี พ.ศ. 2552
15 บทสรุปของแผนการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพในแบคทีเรียแกรมลบจากโปรแกรม National Antimicrobial Resistance Surveilance Thailand (NARST) ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548
16 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2551
17 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดปวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2549
18 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไขัหวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
19 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม และมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 บทสรุปของแผนการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพในแบคทีเรียแกรมลบจากโปรแกรม National Antimicrobial Resistance Surveilance Thailand (NARST) ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548